مقاله بررسي ساختار تشريحي عشقه (Hedera helix.L) و تاثير آلودگي هوا بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار تشريحي عشقه (Hedera helix.L) و تاثير آلودگي هوا بر آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Hedera helix. L
مقاله آلودگي هوا
مقاله فيبر
مقاله آوند چوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بابالو فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش ساختار تشريحي اندامهاي رويشي و زايشي گياه Hedera helix. L با استفاده از روش هاي متداول سلولي و بافت شناسي و به کار گيري ميکروسکوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت. گياه Hedera helix. L در ساقه داراي اپيدرم، در زير آن بافت کلانشيم جهت استحکام، داراي ۷ دسته آوندي شامل آوندهاي چوب و آبکش و در اطراف آوندها مقاديري فيبر مي باشد. در اطراف فيبر ها مجاري ترشحي گياه قرار دارند.
براي بررسي تاثير آلودگي هوا، گياهان از ۹ منطقه تهران که تحت نظارت شهرداري و داراي ايستگاه هاي هواشناسي بودند، جمع آوري شدند. سپس از تمامي نمونه ها برش تهيه و مطالعات بافت شناسي بر روي آنها انجام شد. به دليل تاثير آلودگي هوا بر روي ساقه، پهنک و دمبرگ اين اندام ها مورد بررسي قرار گرفتند.
بررسي بر روي چهار ايستگاه فاطمي، بازار، مهرآباد و ژئوفيزيک که از جمله آلوده ترين ايستگاه ها بودند نشان مي دهد تعداد دستجات آوندي عموما ثابت بوده و قطر آوند ها به خصوص آوندهاي چوب افزايش يافته و ميزان فيبر نيز به خصوص در ساختار ساقه افزايش يافته است.
علاوه بر ساختار ساقه، در ساختار برگ نيز شاهد افزايش تعداد و قطر آوند هاي چوب به خصوص در رگبرگ مرکزي بوديم. به نظر مي رسد بيشترين نقش آلودگي هاي تاثير گذار مربوط به اکسيد هاي نيتروژن باشد.