مقاله بررسي ساختار توليد مزارع پرورش ماهي قزل آلا در استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار توليد مزارع پرورش ماهي قزل آلا در استان تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي قزل آلا
مقاله ساختار توليد
مقاله صرفه هاي ناشي از مقياس
مقاله کشش هاي قيمتي
مقاله استان تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني اسد مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: شيري نيما
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ماهي به طور ميانگين ۱۶ درصد از پروتئين مورد نياز جهان را تامين مي کند. با توجه به محدوديت صيد در درياها امروزه صنعت آبزي پروري از اهميت و جايگاهي ويژه برخوردار شده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي ساختار توليد مزارع پرورش ماهي قزل آلا در استان تهران است. براي اين منظور از تابع هزينه ترانسلوگ و سيستم معادله هاي به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. داده هاي مورد نياز دراين پژوهش از راه پرسشنامه از۲۰ واحد پرورش ماهي قزل آلا در استان تهران که به گونه تصادفي انتخاب شدند، بدست آمده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که فرض همگن و هموتتيک بودن تابع توليد را نمي توان پذيرفت، ولي با توجه به آزمون انجام شده، فرضيه کشش جانشيني واحد بين نهاده ها را نمي توان رد کرد. همچنان که انتظار مي رفت کشش هاي خود قيمتي تقاضاي نهاده در همه موردها منفي است و کشش هاي متقاطع تقاضاي نهاده در همه موردها، به جز کشش متقاطع مربوط به نهاده غذاي ماهي و نهاده بچه ماهي که مکمل هستند، دلالت بر رابطه جانشيني دارند. همچنين صنعت پرورش ماهي قزل الا داراي صرفه هاي ناشي از مقياس مي باشد.