مقاله بررسي ساختار سازماني مراکز تربيت معلم و دانشگاه هاي دولتي استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار سازماني مراکز تربيت معلم و دانشگاه هاي دولتي استان اصفهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه هاي دولتي
مقاله مراکز تربيت معلم
مقاله ساختار سازماني
مقاله تمرکز
مقاله رسميت
مقاله پيچيدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي ساختار سازماني مراکز تربيت معلم و دانشگاه هاي دولتي اصفهان در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ بر اساس نظريه استيفن رابينز بود. سوالهاي پژوهش شامل بررسي ميزان پيچيدگي، رسميت و تمرکز در اين سازمان ها مي باشد. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و نمونه آماري شامل ۱۱۵ نفر از روسا، معاونين و مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه هاي دولتي و مراکز تربيت معلم استان اصفهان در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ بود که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم، به نسبت ۲۱ به ۹۴ از بين اين مراکز و دانشگاه ها انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه هاي پيچيدگي، رسميت و تمرکز رابينز بود. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون هاي آماري t با دو گروه مستقل، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون همگني واريانس ها و تحليل واريانس يک راهه و t² هتلينگ استفاده شد. نتايج حاکي از اين بود که بين ابعاد ساختاري دانشگاه هاي دولتي و مراکز تربيت معلم تفاوت معناداري وجود دارد. در دانشگاه ها ميزان پيچيدگي ۸۱/۲۲ و بيشتر از ميزان پيچيدگي در مراکز تربيت معلم (۰۹/۱۷) بود و در مراکز تربيت معلم ميزان رسميت ۸۱/۳۳ و تمرکز ۱۸/۳۱ بود که اين مقادير بيشتر از مقادير مشابه آن در دانشگاه هاي دولتي بود.