مقاله بررسي ساختار سازه اي واکه هاي زبان فارسي در دانش آموزان مبتلا به شکاف لب و کام در محدوده سني ۹-۷ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار سازه اي واکه هاي زبان فارسي در دانش آموزان مبتلا به شکاف لب و کام در محدوده سني ۹-۷ ساله
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكاف كام و لب
مقاله ساختار سازه اي
مقاله واكه هاي زبان فارسي
مقاله دستگاه دكتر اسپيچ
مقاله فضاي واكه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور سونيا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي اشرف السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اهميت فركانس سازه اي به گونه اي است كه روابط ميان سه سازه اول از اجزاي اصلي تشخيص نوع واكه توسط فرد شنونده مي باشد. به علاوه كيفيت يك واكه به بسامد سازه هاي آن بستگي دارد، بنابراين كاربرد اصلي اندازه گيري بسامد سازه در توصيف خطاهاي واكه اي مي باشد. تشخيص غير طبيعي بودن واكه هاي يك فرد بر پايه هاي ادراكي توسط فرد شنونده نمي باشد، بلكه اندازه گيري اين فركانس به كمك دستگاه تشخيص را دقيق تر مي كند. هدف از انجام اين پژوهش به دست آوردن شاخص يا هنجارهايي جهت تشخيص خطاهاي واکه اي و اختلالات گفتاري در دانش آموزان مبتلا به شكاف كام و لب است.
روش پژوهش: اين پژوهش توصيفي و به صورت مقطعي روي ۲۳ نفر دانش آموز مبتلا به شكاف كام و لب در محدوده سني ۹-۷ ساله انجام گرفت. در اين پژوهش اطلاعات اوليه توسط مصاحبه مستقيم گرد آوري شده و سپس آزمون توليد واكه هاي زبان فارسي از نمونه هاي مورد نظر بعمل آمد. سپس سازه اول و سازه دوم و سازه سوم هر شش واكه بطور جداگانه توسط دستگاه speech studio و برنامه real analysis نرم افزار Dr.speech بدست آمد و اعداد مربوط به طور جداگانه در جدول مربوطه ثبت گرديد و با استفاده از روش هاي آماري توصيفي (ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر) بر اساس اهداف پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.
يافته ها: در دانش آموزان شكاف لب و كام ميانگين بيشترين مقدار سازه اول مربوط به واكه /æ/ ۶۸۵ هرتز، سازه دوم مربوط به واكه /i/1542 هرتز و سازه سوم مربوط به واكه /i/3264 هرتز و ميانگين كمترين مقدار به ترتيب مربوط به واكه هاي /i/422 هرتز، /u/ 953 هرتز و /æ/ ۲۵۶۵ هرتز به دست آمد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد كه ميزان سازه اول در واكه هاي/e/ ، /i/ افزايش داشته است، پس احتمالا افراشتگي و ارتفاع زبان كاهش يافته است و ميزان سازه دوم در واكه هاي/e/ ، /i/ كاهش چشمگيري داشته است، در نتيجه زبان در واكه هاي پيشين به سمت عقب پسروي داشته است. البته با افزايش وسعت شكاف و افت شنوايي اين پسروي بيشتر شده است.