مقاله بررسي ساختار سني و رشد گاوماهي Neogobius fluviatilis pallasi در نهر مادرسو پارك ملي گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۵۸ تا ۵۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار سني و رشد گاوماهي Neogobius fluviatilis pallasi در نهر مادرسو پارك ملي گلستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهر مادرسو
مقاله پارك ملي گلستان
مقاله Neogobius fluviatilis
مقاله سن و رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي ۱۳۷۶و ۱۳۷۷، ساختار سني و رشد ۳۲۰ نمونه گاوماهي Neogobius fluviatilis نهر مادرسو پارك ملي گلستان مورد بررسي قرار گرفت. نسبت جنسي نر به ماده در جمعيت مورد مطالعه ۲۷٫۴ درصد نر و ۷۵٫۳ درصد ماده بودند و اختلاف معني داري بين نسبت جنسي نر و ماده در جمعيت فوق وجود دارد (۰٫۰۵≥P). رابطه طول كل و وزن براي نرها  W =0.004L3.32و ماده ها W =0.001L4.02 محاسبه گرديد. تعيين سن گاوماهيان بوسيله اتوليت انجام شد. نتايج نشان داد که حداکثر سن نر و ماده گاوماهيان سه ساله بود و دو ساله ها فراوانترين گروه سني را در هر دو جنس نر و ماده دارا بودند. معادله رشد برتالانفي براي جنس نر L(t) = 26.78(1 – e -0.1(t+1.776)) و ماده L(t) = 29.04(1 – e -0.1(t+1.472)) محاسبه شد. بيشترين ميزان رشد لحظه اي در هر دو جنس نر و ماده در سنين صفر به يک ساله مشاهده شده و با افزايش سن، ميزان رشد لحظه اي کاهش محسوسي نشان داده است. بر اساس فرمول پاولي، الگوي رشد براي هر دو جنس نر و ماده آلومتريك مثبت تعيين شد.