مقاله بررسي ساختار سوال هاي چند گزينه اي آزمون دستياري در دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۹۱ تا ۵۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار سوال هاي چند گزينه اي آزمون دستياري در دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوال هاي چند گزينه اي
مقاله اشكال هاي ساختاري
مقاله آزمون دستياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكورنيا عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي بروجني آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آزمون هاي چند گزينه اي رايج ترين روش ارزشيابي دانشجويان در مراکز آموزش عالي به ويژه در دانشگاه هاي علوم پزشکي مي باشند. اين نوع سوال ها اگر به دقت و مطابق با قواعد آزمون سازي تهيه شوند وسيله معتبري براي ارزشيابي دانشجويان خواهند بود. اين پژوهش با هدف بررسي ساختار سوال هاي چند گزينه اي آزمون دستياري در دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز در سال ۱۳۸۶ انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي تعداد ۲۴۰۰ سوال چند گزينه اي آزمون دستياري از لحاظ ساختاري و همچنين طبقه بندي سطح هاي شناختي مورد بررسي قرار گرفت. تک تک سوال هاي آزمون، يک بار مطابق با يک چارچوب تدوين شده توسط کارشناسان مشتمل بر ۱۵ بند، از نظر رعايت قواعد آزمون سازي، و يک بار نيز از نظر سنجش فرايندهاي پيچيده ذهني و قدرت تفسير و حل مساله مطابق با طبقه بندي بلوم مورد ارزيابي قرار گرفته و تعداد خطاهاي ساختاري سوال ها و همچنين تعداد سوال هاي با توکسونوميI ،II  و III تعيين شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي، ميانگين و خطاي معيار استفاده شد.
يافته ها: از ۲۴۰۰ سوال چند گزينه اي مورد بررسي، تعداد ۴۰۲ سوال (۱۶٫۸ درصد) داراي اشكال هاي ساختاري بودند. بيشترين فراواني اشكال هاي ساختاري عبارت بودند از: عدم رعايت نكته هاي دستوري در ساقه و گزينه ها (۲۰٫۴ درصد)، استفاده از فعل هاي منفي در ساقه سوال (۱۸٫۴ درصد) و عدم رعايت طول گزينه ها (۱۸٫۴ درصد). فقط در ۲۸ درصد سوال ها فرايندهاي پيچيده ذهني و قدرت تفسير (تاکسونوميII  و III) مورد سنجش قرار گرفته بود. در۷۱٫۹  درصد سوال ها فقط محفوظ هاي فراگير (تاکسونومي I) سنجش شده بود.
نتيجه گيري: سوال هاي چند گزينه اي آزمون دستياري داراي اشكال هاي ساختاري بوده و عمدتا در سطح هاي پايين شناختي تهيه شده اند، اين نتايج نشان مي دهد که سوال هاي اين آزمون نياز به بازنگري و تحول دارد.