مقاله بررسي ساختار عاملي، اعتبار و روايي فرم کوتاه – شاخص استرس فرزند پروري (PSI-SF) مادران كودكان عادي ۱۲- ۷ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار عاملي، اعتبار و روايي فرم کوتاه – شاخص استرس فرزند پروري (PSI-SF) مادران كودكان عادي ۱۲- ۷ سال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبار
مقاله روايي
مقاله ساختار عاملي
مقاله شاخص استرس فرزند پروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسيان كارينه
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسي ساختار عاملي، اعتبار و روايي فرم كوتاه – شاخص استرس فرزند پروري در مادران كودكان عادي ۱۲- ۷ سال شهر تهران بود.
مواد و روش ها: بعد از ترجمه، ترجمه معکوس و انطباق ابزار، به منظور هنجاريابي اين ابزار در قالب يک طرح زمينه يابي کاربردي، از بين جامعه مادران کودکان عادي به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، ۴۶۸ مادر پرسش نامه PSI-SF را تكميل نمودند. داده ها با روش مدل معادلات ساختاري و نرم افزارLISREL8.7  تحليل شدند.
يافته ها: نتايج Cronbach’s alpha حاکي از آن بود که ميزان اعتبار نمره کل استرس والدين و هر يک از زيرمقياس هاي آشفتگي والدين، تعامل ناکارآمد والد – كودك و ويژگي هاي کودک مشکل آفرين براي کل گروه هنجاري به ترتيب ۰٫۹۰، ۰٫۸۰، ۰٫۸۴ و ۰٫۸۰، براي مادران کودکان پسر به ترتيب ۰٫۸۹، ۰٫۸۰، ۰٫۸۳ و ۰٫۷۸ و براي مادران کودکان دختر به ترتيب ۰٫۹۱، ۰٫۸۰، ۰٫۸۴ و ۰٫۸۰ به دست آمد. ضريب اعتبار بازآزمايي در طول ۱۸ روز بعد از اجراي اول، برابر با ۰٫۷۵ براي نمره كل استرس والدين، ۰٫۸۲ براي زير مقياس آشفتگي والدين، ۰٫۷۳ براي زير مقياس تعامل ناکارآمد والد – كودك و ۰٫۷۱ براي زيرمقياس ويژگي هاي کودک مشکل آفرين بود كه اين مقادير همبستگي، بيانگر ثبات نمرات شاخصPSI-SF  در طول زمان است. روايي همگرا از طريق تعيين ضريب همبستگي با مقياس سلامت خلقي Depression Anxiety Stress Scales) يا (DASS و پرسش نامه مشكلات رفتاري كودكان The Child Behavior Checklist) يا (CBCL محاسبه شد. با روش تحليل عاملي تاييدي، با استفاده از مدل سه عاملي وابسته، سه عامل استخراج گرديد. اين سه عامل عبارت از آشفتگي والدين، تعامل ناكارآمد والد – كودك و ويژگي هاي كودك مشكل آفرين بود.
نتيجه گيري: بر طبق نتايج اين پژوهش، مقياس SF-PSI واجد ويژگي هاي روان سنجي مورد نياز براي كاربرد در پژوهش هاي روان شناختي و تشخيص هاي باليني استرس فرزند پروري مادران است.