مقاله بررسي ساختار عاملي، روايي و اعتبار مقياس گرايشهاي اجتماعي مطلوب در بين دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار عاملي، روايي و اعتبار مقياس گرايشهاي اجتماعي مطلوب در بين دانشجويان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايشهاي اجتماعي مطلوب
مقاله رفتار اجتماعي مطلوب جهاني
مقاله نگراني هاي همدلانه
مقاله ارزشهاي نوعدوستانه
مقاله انگيزش مسووليت اجتماعي
مقاله پايايي
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: سجاديان ايلناز
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي روايي و پايايي مقياس گرايشهاي اجتماعي مطلوب در بين دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه اصفهان به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ تشكيل مي دادند كه به روش تصادفي ساده و بر حسب فرمول تعيين حجم کوهن و همکاران (۲۰۰۰)، تعداد ۳۰۰ نفر بعنوان نمونه در نظر گرفته شدند. پرسشنامه هايي كه به طور همزمان در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند بدين شرح است: پرسشنامه ۲۵ سوالي گرايشهاي اجتماعي مطلوب تجديدنظر شده كارلو و همکاران (۲۰۰۳)، پرسشنامه ۲۰ سوالي رفتار اجتماعي مطلوب جهاني راشتون و همکاران، (۱۹۸۱)، پرسشنامه ۷ سوالي نگراني هاي همدلانه ديويس (۱۹۸۳)، پرسشنامه ۴ سوالي ارزشهاي نوعدوستانه نيكل (۱۹۹۸)، وب و همکاران (۲۰۰۰) و پرسشنامه ۴ سوالي انگيزش مسووليت اجتماعي استيل و همكاران (۲۰۰۸). در پايايي از ضرايب آلفاي كرونباخ، اسپيرمن – براون،گاتمن و بازآزمايي و در روايي از تحليل عاملي (مولفه هاي اصلي و چرخش از نوع واريماكس) و روايي همزمان (همبستگي بين مقياسها) استفاده شده است. نتايج حاصله نشان داد كه ضريب آلفاي كرونباخ براي مقياسهاي گرايشهاي اجتماعي مطلوب تجديدنظر شده، رفتارهاي اجتماعي مطلوب جهاني، نگراني هاي همدلانه، ارزشهاي نوعدوستانه و انگيزش مسووليت اجتماعي، به ترتيب برابر با ۰٫۸۶۱، ۰٫۸۴۵، ۰٫۶۰۰، ۰٫۵۰۰، ۰٫۷۸۲ هستند. روايي همزمان بين پرسشنامه هاي گرايشهاي اجتماعي مطلوب تجديدنظر شده با مقياسهاي رفتارهاي اجتماعي مطلوب جهاني، نگراني هاي همدلانه، ارزشهاي نوعدوستانه و انگيزش مسووليت اجتماعي در سطح (p<0.0001) معنادار بود. نتايج تحليل عاملي براي پرسشنامه گرايشهاي اجتماعي مطلوب كارلو و همكاران (۲۰۰۳) نشان داد كه اين پرسشنامه داراي پنج عامل به نامهاي رفتارهاي اجتماعي مطلوب ناشناس (گمنام)، نوعدوستانه و جمعي، هيجاني، در موقعيت بحراني (اضطراري) و متابعت آميز است.