مقاله بررسي ساختار عاملي اعتماد سازماني و رابطه مولفه هاي آن با يادگيري سازماني در دانشگاههاي دولتي جنوب شرق کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار عاملي اعتماد سازماني و رابطه مولفه هاي آن با يادگيري سازماني در دانشگاههاي دولتي جنوب شرق کشور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد سازماني
مقاله يادگيري سازماني
مقاله خيرخواهي
مقاله صلاحيت
مقاله دانشگاههاي دولتي جنوب شرق کشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: هويدا رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توسعه  دانش و فناوري و گسترش حيطه هاي کسب و کار از جمله سازمانهاي مجازي يا تحت شبکه، بنگاههاي اقتصادي گسترش يافته و محيط کسب و کار به محيط رقابتي و پر از چالش تبديل شده است و پارادايمهاي جديدي ظاهر شده که بقا را براي بسياري از سازمانها مشکل ساخته است؛ بزرگترين امتياز پارادايم جديد کسب و کار، يادگيري بيان شده است. بنابراين، سازمانهايي موفق اند هستند که سرعت يادگيري آنها از سرعت تغييرات بيشتر باشد. از طرفي، اعتماد سازماني نقش چشمگيري در افزايش مشارکت در سازمانها دارد و فرصتي را براي همکاري افراد و سازمانها ايجاد مي کند تا بر مبناي آن سرمايه گذاري خود را افزايش دهند. در اين پژوهش پرسشنامه هاي يادگيري سازماني و اعتماد سازماني ميان ۲۴۰ نفر از کارکنان و اعضاي هیات، علمي دانشگاههاي دولتي پزشکي و غير پزشکي جنوب شرق که به صورت تصادفي انتخاب شدند، توزيع و پس از جمع آوري بيش از ۸۰% پرسشنامه داده ها استخراج شد. روايي محتوايي هر دو پرسشنامه را استادان مديريت آموزشي تاييد کردند و پايايي پرسشنامه هاي يادگيري سازماني و اعتماد سازماني با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب  0.73و ۰٫۸۲ تعيين شد. در اين پژوهش از آزمون شاپيروويلک براي بررسي نرمال بودن نمرات، ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين متغيرها، رگرسيون خطي و انحنايي و تحليل واريانس براي بررسي فرضيات استفاده شد. همچنين، براي آزمون فرضيه ها داده ها در دو مرحله اعتماد افقي و اعتماد عمودي و موسسه اي تجزيه و تحليل شد. از رگرسيون چند متغيره و روش تحليل مسير نيز براي سنجش مدل پژوهش استفاده شد. بر اساس يافته هاي تحقيق رابطه معنادار بين مولفه  اعتماد افقيr=0.242) ) و مولفه  اعتماد عمودي و موسسه اي (r=0.272) با يادگيري سازماني وجود دارد. نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد که رابطه بين مولفه  اعتماد عمودي و موسسه اي با يادگيري سازماني معنادار است .(p=0.021) همچنين، رابطه بين مولفه  اعتماد سازماني افقي با مولفه  اعتماد سازماني عمودي و موسسه اي معنادار است(p=0.0001) ، اما رابطه بين مولفه  اعتماد سازمانى افقي و يادگيري سازماني معنادار نيست و به همين دليل، اين رابطه از مدل نهايي پژوهش حذف شد.