مقاله بررسي ساختار فيزيکي، شيميايي و نوسانات مواد مغذي در مصب رودخانه چمخاله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در علوم زيستي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار فيزيکي، شيميايي و نوسانات مواد مغذي در مصب رودخانه چمخاله
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله درياي خزر
مقاله مصب چمخاله
مقاله فاکتورهاي فيزيکي شيميايي
مقاله مواد مغذي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده آرش
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرج وهاب
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي بشر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از رودخانه هاي مهم حوضه جنوبي درياي خزر، رودخانه لنگرود مي باشد، که با پيوستن شلمانرود به آن مصب مشترک چمخاله را تشکيل مي دهند. بررسي هاي انجام شده در اين مطالعه در محدوده مصب چمخاله و بصورت فصلي در سال ۱۳۸۲ بوده و فاکتورهاي اندازه گيري شده در آن مربوط به عوامل فيزيکوشيميايي و نوسانات مواد مغذي مي باشد. نمونه برداري ها در ۵ ايستگاه از داخل آب شيرين رودخانه لنگرود (ايستگاه ۱) تا دلتاي مصب (ايستگاه ۵) بصورت نمونه برداري از سطح و عمق توسط روتنرهاي افقي و عمودي به ميزان ۲ ليتر از هر ايستگاه انجام گرفته و دماي هوا و آب، شوري، pH و عمق شفافيت اندازه گيري شد. غلظت مواد مغذي و قلياييت کل در آزمايشگاه توسط روشهاي استاندارد با استفاده از اسپکتروفوتومتر مورد سنجش قرار گرفتند. مهمترين عامل تعيين کننده نوع مصب تغييرات شوري بوده و نتايج نشان مي دهد که نوع مصب زبانه آب شور (Salt Wedge) بوده که محدوده اين زبانه در فصول مختلف با توجه به دبي رودخانه و تلاطم و مواج بودن دريا متغير است. نتايج حاصل از آناليز مواد مغذي در محدوده مصب نشان مي دهد که ميانگين ساليانه سيليکات (۲٫۶۴۸±۰٫۷۶mg/1-1)، نيترات (۰٫۴۳۴±۰٫۱۱mg/1-1)، نيتريت (۰٫۰۳۶±۰٫۰۲۵mg/1-1)، آمونيوم (۰٫۲۴±۰٫۱۹mg/1-1)، نيتروژن معدني محلول (۰٫۷۴±۰٫۲۳mg/1-1)، ارتوفسفات (۰٫۰۶۷±۰٫۰۳۴mg/1-1)، فسفات کل (۰٫۱۱۴±۰٫۰۵mg/1-1) و قلياييت (۳۷٫۴±۵٫۱mg/1-1) مي باشد. در تمام موارد به غير از قلياييت، حداکثر مقادير در ايستگاه ۱ و حداقل آن در ايستگاه ۵ مشاهده مي گردد که نشان دهنده روند کاهش غلظت مواد مغذي از داخل آب شيرين رودخانه به آب دريا مي باشد. تغييرات فصلي نيز نشان مي دهد که تمام مواد مغذي بغير از آمونيوم حداکثر مقادير خود را در فصل بهار دارا هستند.