مقاله بررسي ساختار قدرت در خانواده هاي شهرستان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار قدرت در خانواده هاي شهرستان کرمان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار قدرت
مقاله منابع در دست رس
مقاله باورهاي قالبي
مقاله عادت واره
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گروسي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از علايق رشته ي جامعه شناسي، بررسي ساختار قدرت در خانوده است، که معمولا با توجه به تقسيم کار بين همسران و مشارکت آن ها در تصميم گيري ها انجام مي گيرد. مباني نظري نشان مي دهد که ساختار قدرت، از عوامل عيني و ذهني مانند نوع و ميزان منابع در دسترس همسران، باورها، و نوع شناخت آن ها از تفکيک دو جنس و قدرت و توانايي هاي ايشان متاثر است.
هدف از اين پژوهش، که با استفاده از نظريه منابع و نظريه بورديو طراحي شده است، بررسي رابطه ميان ساختار قدرت در خانواده هاي کرمان و منابع در دست رس و باورهاي جنسيتي است. نمونه پژوهش را ۶۸۲ نفر از زنان همسردار شهر کرمان و روستاهاي پيرامون آن تشکيل مي دهند و پژوهش به شيوه پيمايش و با استفاده از ابزار پرسش نامه پژوهش گر ساخته انجام شده است.
نتايج به دست آمده نشان داد که ساختار قدرت خانوادگي، همان گونه که پيش بيني مي شد، به نفع شوهر است و ميان ساختار قدرت در خانواده و ميزان دست رسي زنان به منابع، نوع باورها، شناخت آن ها از توانايي هاي زنان و مردان، و برخي عوامل زمينه ديگر، رابطه معنادار وجود دارد.