مقاله بررسي ساختار ژنتيكي جمعيت گاو ماهي خزري (Neogobius caspius Eichwald, 1831) در حوضه جنوبي خزر به روش PCR-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار ژنتيكي جمعيت گاو ماهي خزري (Neogobius caspius Eichwald, 1831) در حوضه جنوبي خزر به روش PCR-RFLP
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درياي خزر
مقاله ژنتيک جمعيت
مقاله گاوماهي خزري
مقاله PCR،RFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قطب رزمجو الهه
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مصطفوي پرگل
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پوركاظمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گاوماهي خزري منبع غذايي مهمي در درياي خزر مي باشد. اين ماهي غذاي عمده ماهيان خاوياري را تشکيل مي دهد، بدين جهت ساختار ژنتيك جمعيت گاوماهي خزري با استفاده از روش PCR-RFLP مورد بررسي قرار گرفت. تعداد ۱۳۵ نمونه گاو ماهي خزري از ۳ منطقه در طول ساحل حوضه جنوبي درياي خزر كه شامل سواحل انزلي، چالوس و بندرتركمن مي باشد، جمع آوري گرديد. با استفاده از يك جفت پرايمر كه مربوط به توالي نوكليوتيدهاي مجموعه ژن سيتوكروم b، ژن هاي tRNA,2 و ناحيه D-loop ژنوم ميتوكندري كه از چند گونه ماهي بدست آمده بود، انتخاب و جهت PCR مورد استفاده قرار گرفت نتايج بدست آمده نشان داد كه محصول PCR حدود ۷۰۰bp از نمونه ها بدست آمد که جهت انجام آناليز RFLP از آنزيم هاي ALUI، ALW26، BSeNI، DraI، MboI، RsaI، TasI، HincII، BSURI، Bsh12851، HinII و BSu15I براي هضم محصول PCR استفاده شد. الگوهاي هضم آنزيمي با ژل پلي اكريل آميد و رنگ آميزي نيترات نقره مشاهده گرديد. اين الگوها براي تمام نمونه ها مشابه بود. بر اين اساس مي توان گفت که پديده پلي مورفيسم با استفاده از آنزيم هاي فوق در گاوماهي خزري قابل مشاهده نبوده و جمعيتي قابل جداسازي تشخيص داده نشد.