مقاله بررسي ساخت ملکي در زبان فارسي امروز از ديدگاه رده شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ساخت ملکي در زبان فارسي امروز از ديدگاه رده شناسي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساخت ملکي
مقاله رده زباني
مقاله مالک
مقاله ملک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله در پي آنيم که پس از اشاره به دسته بندي انواع راهبردهاي صرفي-نحوي ملکي سازي در زبانهاي دنيا که حاصل مطالعات رده شناختي هستند و تعيين متغيرهاي دستوري که در اين دسته بندي مدنظر قرار گرفته اند، راهبردهاي ملکي سازي در زبان فارسي امروز را بررسي کنيم و بر اساس متغيرهاي دستوري فوق الذکر اين راهبردها را تحليل کنيم. سپس بر اساس معيارهاي تعيين راهبرد غالب، راهبرد غالب به کار گرفته شده براي ملکي سازي در اين زبان را مشخص کنيم و در نهايت، از نظر متغير دستوري ساخت ملکي، رده زباني زبان فارسي را تعيين کنيم. بر اساس بررسي هاي انجام شده در اين تحقيق، از بين دو راهبرد صرفي-نحوي وند افزايي و استفاده از پيونده، راهبرد غالب ملکيسازي در فارسي امروز، استفاده از پيونده است که در دسته راهبردهاي دستوريشدهتر، طبق تعريف کرافت (۲۰۰۳)، قرار مي گيرد؛ با توجه به ميزان استقلال عناصر موجود در ساخت ملکي (در اين راهبرد غالب) اين زبان جزو زبان هايي است که در حد واسط زبان هاي پيوندي و آميخته قرار مي گيرند و به لحاظ ترتيب عناصر دو سازه اصلي ساخت ملکي (يعني مالک و ملک)، اين زبان در دسته زبان هايي قرار مي گيرد که آرايش ملک-مالک دارند.