مقاله بررسي سازگاري و تاثير گرده افشاني تكميلي رقم «سوپرنووآ» با گرده ارقام مختلف بادام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي سازگاري و تاثير گرده افشاني تكميلي رقم «سوپرنووآ» با گرده ارقام مختلف بادام
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام («سوپرنووآ»)
مقاله سازگاري
مقاله گرده زا
مقاله گرده افشاني
مقاله تشكيل ميوه
مقاله Sf

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي موسي
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني علي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بادام (Prunus dulcis) يكي از مهمترين ميوه هاي خشك مناطق معتدله است كه اكثر ارقام آن خودناسازگار بوده و براي توليد ميوه تجارتي نياز به گرده دهنده مناسب و سازگار دارند، لذا بررسي چگونگي تشكيل ميوه و تعيين سازگاري ارقام مختلف از اهميت بالايي در صنعت ميوه كاري برخوردار است. از طرفي ايجاد ارقام خودسازگار بويژه در شرايط اقليمي نامناسب براي گلدهي (دماي پايين) كه فعاليت حشرات گرده افشان كننده به صورت كافي و مناسب نباشد از اهميت خاصي برخوردار است. در اين پژوهش، رقم خودسازگار «سوپرنووآ» به عنوان پايه مادري با استفاده از دانه گرده ارقام «شاهرود۲۱»، «شاهرود۱۲»، «فراجيلو»، «۴-۱۰»، «۱۱-۵» و همچنين گرده رقم «سوپرنووآ» به عنوان پايه هاي پدري، با دو روش مختلف گرده افشاني شدند. طبق نتايج بدست آمده تمام ارقام مورد بررسي با رقم «سوپرنووآ» سازگار بودند. همچنين از نظر درصد تشكيل ميوه بين ارقام (نوع دانه گرده) در مرحله ۲ و ۳ تفاوت معني داري وجود داشت اما بين نوع گل هاي گرده افشاني شده رقم «سوپرنووآ» (اخته شده يا نشده) از نظر درصد تشكيل ميوه تفاوتي مشاهده نگرديد. گل هاي گرده افشاني شده رقم «سوپرنووآ» با گرده رقم «شاهرود ۲۱» داراي بيشترين درصد تشكيل ميوه بودند. همچنين كمترين درصد تشكيل ميوه مربوط به گل هاي خودگرده افشاني شده رقم «سوپرنووآ» بود.