مقاله بررسي سبک هاي تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سبک هاي تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدريس
مقاله استاد دانشگاه
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رازقي نژاد محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سبک هاي يادگيري و تدريس، رفتارها يا اعمالي هستند که فراگيران و اساتيد در تبادل جريان يادگيري نمايش مي دهند. شناخت سبکهاي تدريس و ويژگيهاي فردي اساتيد مي توانند در الگوي آموزشي اساتيد و بر موفقيت تحصيلي فراگيران آنها تاثير گذارد. لذا اين بررسي با هدف تعيين انواع سبکهاي تدريس اساتيد دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان در سال ۱۳۸۶طراحي واجرا گرديده است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي مقطعي بر روي تعداد ۱۰۰ نفر از اعضاي هيات علمي دانشکده ها و مراکز آموزشي درماني دانشگاه و به صورت سرشماري انجام گرديد. پس از اجراي مطالعه پايلوت و تعيين روايي و پايايي پرسشنامه تعيين کننده سبکهاي تدريس گراشا (Grasha)؛ مطالعه اصلي انجام پذيرفت. داده ها پس از جمع آوري و بر اساس دستورالعمل پرسشنامه و با کمک روشهاي آماري توصيفي توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت.
نتايج: نتايج بررسي نشان داد که کاربرد سبک هاي تدريس خبره و وکالتي توسط اعضاي هيات علمي در حد زياد و سبک هاي تدريس آمرانه، فردي و تسهيل کننده در رتبه کاربرد متوسط است. سبک تدريس ترجيحي اعضاي هيات علمي با مدرک فوق ليسانس، Ph.D و دکتراي تخصصي پزشکي؛ سبک هاي خبره و وکالتي و نمونه هاي با مدرک ليسانس سبک وکالتي و تسهيل کننده بود. سبک تدريس اوليه اعضاي هيات علمي دانشکده پزشکي خبره و وکالتي دانشکده دندانپزشکي سبک وکالتي، دانشکده پرستاري سبک خبره، تسهيل کننده و وکالتي و اعضاي هيات علمي باليني مراکز آموزشي درماني سبک خبره، آمرانه، تسهيل کننده و وکالتي بود.
نتيجه گيري: با توجه به سبک ارجح اعضاي هيات علمي، توجه و استفاده از روشهاي تدريس تعاملي، سمپوزيوم کلاسي، مطالعه مستقل و تحقيق، روشهاي بحثي و تشکيل تيم هاي کاري کوچک جهت تسهيل در يادگيري دانشجويان، پيشنهاد مي گردد.