مقاله بررسي سبک هاي يادگيري دانشجويان کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي سبک هاي يادگيري دانشجويان کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک يادگيري
مقاله تدريس
مقاله روش آموزشي
مقاله دانشجويان کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرك زاده علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: غياثوندغياثي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افراد در يادگيري متفاوت عمل مي کنند که اين تفاوت ها را مي توان بازتاب تنوع سبک هاي يادگيري انسانها دانست. سبک هاي يادگيري در يادگيري بهينه و افزايش بازدهي آموزش موثر مي باشند. شناخت سبک هاي يادگيري فراگيران در جهت دهي به فعاليت هاي تدريس و يادگيري حايز اهميت است. تحقيق حاضر با هدف بررسي سبک هاي يادگيري دانشجويان کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ انجام گرفته است. اين پژوهش از نوع تحقيقات غير آزمايشي بوده و از روش تحقيق پيمايشي برخوردار گرديده است. ابزار مورد استفاده جهت تعيين سبک هاي يادگيري دانشجويان پرسشنامه سبک شناسي يادگيري فلدر و سولمان بوده و روايي آن از طريق مقايسه نتايج با تست هاي همتراز نظير VARK مطلوب تشخيص داده شده است. ميزان پايايي انگاره هاي مربوط به راهبردهاي تدريس-يادگيري با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ بين ۰٫۷ تا ۰٫۸۴ براي بخش هاي مختلف پرسشنامه محاسبه گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل شده است. نتايج تحقيق بيانگر اين است که از بعد پردازش، بيش از نيمي از دانشجويان (۵۲ درصد) از سبک يادگيري تفکرگرا برخوردارند و ۴۷ درصد آنها از سبک يادگيري فعال بهره مي برند. از بعد دريافت مطالب، ۸۶ درصد پاسخگويان حس گرا بوده و حدود ۱۴ درصد از سبک يادگيري شهودي برخوردارند. از بعد درونداد، ۷۹ درصد دانشجويان از سبک يادگيري بصري و ۲۰ درصد آنها از سبک يادگيري شفاهي (کلامي) بهره مند هستند. از بعد درک و فهم، نوعي توازن را مي توان در توزيع فراواني ها شاهد بود. حدود ۴۲ درصد پاسخگويان از سبک يادگيري مرحله گرا و در مقابل، ۵۸ درصد آنها از سبک يادگيري کل گرا برخوردارند. بين استفاده از کتب درسي به عنوان منبع آموزشي و نمرات دانشجويان در سبک يادگيري تفکرگرا در سطح پنج درصد، رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. يافته هاي تحقيق حاکي از اين است که رابطه بين حل تمرين و سبک يادگيري شهودي در سطح پنج درصد مثبت و معني دار است. رابطه بين رضايت از روش هاي تدريس با سبک يادگيري فعال در سطح يک درصد مثبت و معني دار شده است. رضايت از روش هاي ارزشيابي و کاربردي بودن مطالب به ترتيب با سبک هاي يادگيري مرحله گرا و کل گرا مثبت و معني دار شده است. همچنين، رضايت از دسترسي به منابع کتابخانه اي با سبک يادگيري مرحله گرا در سطح يک درصد مثبت و معني دار شده است. يافته هاي اين تحقيق حاکي از آن است که تفاوت معني داري بين دانشجويان دختر و پسر، دانشجويان مقاطع مختلف و همچنين بين دانشجويان رشته هاي محتلف کشاورزي از نظر سبک هاي يادگيري فعال-فکور، حس گرا-شهودي، بصري-شفاهي و مرحله گرا-کل گرا وجود ندارد.