مقاله بررسي سبک ها و ابعاد دلبستگي بزرگسال در تجاوزگران جنسي و مقايسه آن با افراد عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۲۷۹ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سبک ها و ابعاد دلبستگي بزرگسال در تجاوزگران جنسي و مقايسه آن با افراد عادي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجاوزگري جنسي
مقاله جرايم جنسي
مقاله سبک هاي دلبستگي
مقاله ابعاد دلبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت منش الهه
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمديان شعرباف حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري هاشم آبادي بهرامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرام بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي سبک ها و ابعاد دلبستگي در يک نمونه تجاوز گر جنسي انجام گرفت.۳۴ تجاوزگر جنسي با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان افرادي که به جرم تجاوز به عنف در زندان مرکزي شهر مشهد به سر مي بردند انتخاب شدند. ۳۴ آزمودني عادي از لحاظ چهار متغيير سن، وضعيت تاهل، وضعيت اشتغال و سطح تحصيلات با گروه اول جور شدند. گروه عادي بر اساس نمره مقياس GSI در پرسشنامه SCL-90-R انتخاب شدند (۱≤GSI) داده ها با استفاده از فرم بازنگري شده پرسشنامه تجربه روابط نزديک (ECR-R)، جمع آوري شد و با آزمون t استيودنت براي گروه هاي همبسته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين نمرات گروه تجاوزگران جنسي در بعد اضطراب دلبستگي به طور معني داري از گروه عادي بيشتر است. بين دو گروه در بعد اجتناب مربوط به دلبستگي تفاوت معني داري وجود ندارد. همچنين، نسبت تجاوزگران جنسي در سبک هاي دلبستگي نا ايمن به طور معني داري از گروه عادي بيشتر است. بنابراين، افراد تجاوزگر جنسي داراي سطح بالايي از اضطراب مربوط به دلبستگي اند که مي تواند در سوق دادن آنان به سوي رفتارهاي تعدي گرانه جنسي نقش داشته باشد.