مقاله بررسي سرانجام مبتلايان به انفاركتوس ميوكارد همراه با قطعه ST بالا رفته و عوامل همراه آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي سرانجام مبتلايان به انفاركتوس ميوكارد همراه با قطعه ST بالا رفته و عوامل همراه آن
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انفارکتوس ميوکارد
مقاله TIMI risk score
مقاله قطعه ST

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مطيعيان مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: صافي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني آدينه
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به افزايش شيوع انفاركتوس ميوكارد (MI)، اين مطالعه به منظور تعيين سرانجام مبتلايان به MI  همراه با قطعه ST بالا رفته و عوامل همراه آن روي مراجعين به بيمارستان لقمان طي سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين تحقيق توصيفي، كليه بيماراني كه با تشخيص MI همراه با قطعه ST بالا مراجعه نمودند، به مدت ۳۰ روز پيگيري شدند و سرانجام اين بيماران از نظر ادامه حيات يا وفات مشخص گرديد. ميزان TIMI risk score با روش استاندارد در اين بيماران تعيين و ارتباط score مذكور با سرانجام بيماري محاسبه و نقش ساير خصوصيات فردي و بيماري با سرانجام بيماري با آزمون كاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: طي مدت مورد بررسي ۸۵ بيمار واجد شرايط وجود داشتند كه ۶۷% مرد و ۳۳% زن با ميانگين سني ۱۴±۵۸ سال بودند. بروز مرگ در ۲/۲۱% در عرض يك ماه حادث شد. ۷۸% بيماران فوت كرده score 8 و بيشتر داشتند حال آنكه در بيماران زنده مانده ۸ score %8  و بيشتر داشتند (P<0.001). جنس، سابقه ديابت، مصرف سيگار، سابقه آنژين، سابقه بيماري عروق كرونر و سابقه خانوادگي بيماري عروق كرونر ارتباطي با سرانجام بيماري نداشت. عدم دريافت استرپتوكيناز در ۶۱% بيماران فوتي و ۴/۲۲% بيماران زنده مانده گزارش شد (P<0.005).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد ميزان بقاي بيماران در حدود قابل قبول باشد. TIMI risk score در تعيين سرانجام درمان مفيد است.