مقاله بررسي سرعت انتشار کمانش ديناميکي در خطوط لوله دريايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي دريا از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي سرعت انتشار کمانش ديناميکي در خطوط لوله دريايي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتشار ديناميکي کمانش
مقاله فشار هيدروستاتيک
مقاله خطوط لوله دريايي
مقاله سرعت انتشار
مقاله نسبت قطر به ضخامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمراني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفي قره باغي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينکه خطوط لوله جز سازه هاي پوسته اي محسوب مي شوند، طراحي آنها بر اساس اصول پايداري انجام مي شود؛ زيرا ضخامت کم پوسته نسبت به ابعاد ديگر از يک سو و وجود ميدان تنش هاي فشاري در اثر نيروهاي اعمالي بر پوسته هاي استوانه اي از سوي ديگر، آن ها را در معرض ناپايداري قرار مي دهد که بر اساس بارهاي وارده ممکن است به صورت موضعي يا کلي در آن ها اتفاق بيافتد. به واسطه قرار گرفتن لوله تحت فشار بسيار زياد (فشار هيدروستاتيک آب)، تحت شرايطي ممکن است کمانش موضعي رخ دهد که جلوگيري از وقوع اين نوع کمانش و انتشار آن يکي از موضوعات اصلي طراحي است.
در مقاله حاضر ابتدا پديده انتشار کمانش ديناميکي با روش المان محدود سه بعدي مدل سازي شده، نتايج به دست آمده با نتايج آزمايشگاهي صحت سنجي گرديده و سپس سرعت انتشار کمانش ديناميکي در لوله هايي با نسبت قطر به ضخامت مختلف محاسبه شده است. با توجه به تاثير سرعت انتشار کمانش در طراحي خطوط لوله دريايي، براي هر کدام از نسبتهاي قطر به ضخامت، رابطه اي بين سرعت انتشار کمانش و فشار آغاز انتشار کمانش استخراج شده و ميزان تاثير نسبت قطر به ضخامت بر سرعت انتشار بررسي شده است.