مقاله بررسي سرمايه اجتماعي سازماني در سازمانهاي خدماتي استان اصفهان (با رويکرد آموزه هاي مديريت در آثار سعدي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي سرمايه اجتماعي سازماني در سازمانهاي خدماتي استان اصفهان (با رويکرد آموزه هاي مديريت در آثار سعدي)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله سرمايه اجتماعي سازماني
مقاله عوامل شناختي
مقاله عوامل رابطه اي
مقاله عوامل ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: شائمي برزكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسيني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم سرمايه اجتماعي به عنوان ابزاري براي درک روابط اجتماعي که زيربناي سيستمهاي اجتماعي اثربخش است، به کار مي رود و مبناي مزيت سازماني شناخته شده است. سوال اصلي براي مطالعات سازماني آن است که چگونه سرمايه اجتماعي در محيط کار فرسايش مي يابد؟ و چگونه مي توان آن را افزايش داد؟ مطالعات سرمايه اجتماعي سازماني بر رفتار هاي کاري که به سرمايه اجتماعي کمک کننده هستند، تمرکز يافته است. هدف پژوهش حاضر، تعيين عوامل سرمايه اجتماعي سازماني در سازمانهاي خدماتي دولتي استان اصفهان (با رويكرد آموزه هاي مديريت در آثار سعدي) است. مرحله اول اين مطالعه روش کتابخانه اي و مرحله بعد توصيفي – پيمايشي است و جامعه آماري در مرحله دوم شامل ۱۲۹۵۹۵ نفر مديران و کارشناسان سازمانهاي خدماتي استان اصفهان است. حجم نمونه پژوهش ۱۹۰۵ نفر محاسبه شد كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با جامعه آماري انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري پرسشنامه ۳۶ سوالي حاصل از مرحله اول پژوهش بود كه پايايي آن ۰٫۹۰ به دست آمد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t تک متغيره و مانوا استفاده شد. نتايج نشان داد. ميانگين هاي حاصل در خصوص عوامل شناختي (نظير توجه به اهداف سازمان، وجود فرهنگ سازماني قوي، انتقال تجارب کاري در بين افراد)، عوامل ساختاري (مانند وجود سيستم مطلوب کاري، تشکيل گروه هاي کاري، انتخاب مناسب افراد در امور مختلف) و عوامل رابطه اي (نظير وجود همدلي، رازداري، صداقت، فروتني در سازمان، بالا بودن آستانه تحمل در افراد، ارج نهادن به نيکو کاري)، سرمايه اجتماعي سازماني در سازمانهاي خدماتي دولتي اصفهان از سطح متوسط (۳) بزرگتر بود و بنابراين مي توان نتيجه گرفت که عوامل شناختي، ساختاري و رابطه اي سرمايه اجتماعي سازماني در سازمانهاي خدماتي دولتي اصفهان وجود دارد. از عوامل زمينه اي بررسي شده تحصيلات و سابقه کار ارتباط معني داري با ميانگين حاصل از عوامل سرمايه اجتماعي نشان داد؛ اما سن، جنس، رشته تحصيلي و سابقه کار ارتباط معني داري با ميانگين حاصل از عوامل سرمايه اجتماعي نشان نداد.