مقاله بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل موثر بر شکل گيري آن در سطح محله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل موثر بر شکل گيري آن در سطح محله
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجتماعات محلي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله ناهمگوني
مقاله توسعه محله اي
مقاله ويژگي بافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: صديق اورعي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خنده رو مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي گرديده است، تا ضمن بيان اهميت مفهوم سرمايه اجتماعي مهم ترين شاخص هاي سنجش سرمايه اجتماعي در سطح محله معرفي و اندازه گيري شوند. شاخص هاي پيوند همسايگي، اعتماد در سطح محله، مشارکت در امور محله، کنترل اجتماعي غير رسمي و احساس تعلق به محله مهم ترين شاخص ها در نظر گرفته شدند. هدف اصلي تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر شکل گيري سرمايه اجتماعي در سطح محله مي باشد. ميزان همگوني (در درآمد، تحصيلات و بعد خانوار) در محله، ثبات مسکوني، شرکت در مراسم مذهبي محله و ويژگي هاي بافت محله به عنوان عوامل موثر بر شکل گيري سرمايه اجتماعي در اين سطح انتخاب گرديد.
روش تحقيق مطالعه حاضر از نوع پيمايشي بوده، داده هاي اين پژوهش با استفاده از پرسش نامه و به روش نمونه گيري چند مرحله اي به دست آمده است.جامعه آماري ساکنان محله هاي منطقه ۹ مشهد بودند که تعداد ۳۸۱ نفر در ۸ محله انتخاب گرديدند.
يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که ميانگين سرمايه اجتماعي افراد در سطح محله در يک طيف ۵ قسمتي ۲٫۹۹ است. همچنين از بين عوامل موثر بر شکل گيري سرمايه اجتماعي شرکت در مراسم مذهبي در محله بالاترين تاثير را دارد، وجود رابطه بين سرمايه اجتماعي با ثبات مسکوني و ويژگي هاي محل زندگي افراد نيز تاييد شد. بين همگوني افراد در محله و سرمايه اجتماعي رابطه مثبت وجود داشت اما به لحاظ آماري معنادار نيست.