مقاله بررسي سرولوژيک آلودگي به ويروس هپاتيت نوع B در زندانيان زندان شهرستان شهرکرد به روش EIA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۵۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي سرولوژيک آلودگي به ويروس هپاتيت نوع B در زندانيان زندان شهرستان شهرکرد به روش EIA
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت نوع B
مقاله الايزا
مقاله زندانيان
مقاله شهرکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پايدار فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه يکي از موضوعات مهم بهداشتي، انتقال بيماري هاي عفوني مانند هپاتيت نوع B به ويژه آلودگي هاي منتقله از طريق خون در افراد با رفتارهاي پرخطر در جامعه مي باشد. ازجمله اين افراد در معرض ابتلا به هپاتيت B، زندانيان و معتادان تزريقي استفاده کننده از سرنگ هاي مشترک مي باشند. بنابراين در اين تحقيق بررسي شيوع سرولوژيکي عفونت ويروس هپاتيت نوع B در زندانيان زندان شهرستان شهرکرد و رابطه آن با فاکتورهاي خطرساز به منظور تعيين جايگاه عفونت اين ويروس مدنظر قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه که به صورت گذشته نگر انجام گرفت از کل زندانيان زندان شهرکرد که ۶۰۰ نفر و همگي مرد بودند نمونه سرم تهيه گرديد و امکان وجود HBsAg در اين نمونه ها با آزمايش الايزا ارزيابي گرديد. همچنين رابطه وجود HBsAg با فاکتورهاي خطرساز ازقبيل جنسيت، تاهل، سابقه اعتياد غيرتزريقي و تزريقي، سابقه قبلي زنداني شدن، سابقه خال کوبي، سابقه دريافت خون و يا فاکتورهاي خوني، سابقه تماس جنسي مشکوک و سابقه آگاهي زندانيان با راه هاي انتقال هپاتيت نوع B مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: تعداد ۹۰ نفر از کل افراد مورد بررسي (۱۵%) آلوده به آنتي ژن سطحي ويروس HBV بودند. همچنين درصد وجود HBsAg در مردان، در افراد متاهل، در افراد معتاد، در معتادان تزريقي، در افراد داراي سابقه زندان، در زندانياني که سابقه خال کوبي داشتند، در زندانيان داراي سابقه دريافت خون و يا فاکتورهاي خوني، در زندانيان داراي سابقه تماس جنسي مشکوک و در زندانياني که از راه هاي انتقال هپاتيت نوع B آگاهي داشتند به ترتيب ۱۴٫۶۶%، ۹٫۵%، ۷٫۳۴%، ۳٫۱۷%، ۴٫۶۶%، ۴٫۰%، ۱٫۱۶%، ۱% و ۸٫۶۶% گزارش گرديد. همچنين بين آلودگي به هپاتيت نوع B، سابقه اعتياد، نوع اعتياد، سابقه زنداني شدن، تماس جنسي مشکوک و آگاهي از راه انتقال اين بيماري ارتباط آماري معني داري مشاهده نگرديد. اما بين آلودگي به هپاتيت نوع B و سابقه دريافت خون و يا فاکتورهاي خوني ارتباط آماري معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: وجود رابطه معني دار ميان وجود عفونت HBV با سابقه خال کوبي و سابقه دريافت خون و يا فاکتورهاي خوني و عدم مشاهده روابط آماري معني دار با ساير فاکتورهاي خطرساز مورد مطالعه و همچنين شناسايي درصدهاي متفاوتي از وجود HBsAg در اين افراد نياز به مطالعات تکميلي در جمعيت هاي بزرگتر را يادآوري مي نمايد.