مقاله بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران و ماماها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران و ماماها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله عملکرد بهداشتي
مقاله گستره هاي واژني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل پور نادر
جناب آقای / سرکار خانم: ميربلوك فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي تهراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پورسيدرضا امير
جناب آقای / سرکار خانم: دليل حيرتي سيده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجود آنکه مراحل پيش بدخيمي سرطان سرويکس به آساني قابل شناسايي است، ولي باز هم اين سرطان به عنوان يکي از شايع ترين سرطان ها در ايران و جهان است. وظيفه آگاهي دادن به افراد جامعه و هدايت آنها به انجام پاپ اسمير بر عهده پرستاران و ماماهاست.
هدف: بررسي وضعيت آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران و ماماها نسبت به پاپ اسمير در بيمارستان الزهرا (ع) رشت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي ۸۰ نفر از پرستاران و ماماهاي شاغل در بيمارستان الزهرا (ع) مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه اي پنج قسمتي تهيه و توسط پرستاران و ماماها تکميل گشت. براي تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار SPSS استفاده و اطلاعات دو گروه مورد مطالعه با آزمون کاي اسکوئر، آزمونT ،Maun-Whitney-U ، Fisher’s Exact test و Kruskal-wallis مقايسه شد.
نتايج: %۹۱٫۳ افراد جامعه هدف در مورد پاپ اسمير از آگاهي «خوب» برخوردار بودند و تفاوت معني داري بين سطح آگاهي پرستاران و ماماها وجود داشت. اما در نگرش و عملکرد بين دو گروه پرستار و ماما تفاوت آماري معني داري نداشت. %۸۳٫۸ افراد سطح نگرش «خوب» و مناسب نسبت به اين آزمون داشتند. بين سطح نگرش پرستاران و ماماها با شغل، سن، وضعيت تاهل و مدت اشتغال افراد ارتباط معني داري ديده نشد.%۴۲٫۹  از جامعه هدف، سطح عملکرد خوب داشتند و بين عملکرد پرستاران و ماماها با سن، شغل و وضعيت تاهل ارتباط معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده نسبت به تست غربالگري نياز به برنامه هاي دقيق براي آموزش به اين پرسنل براي بهبود سلامت فرد و در نهايت ارتقاي سطح بهداشتي جامعه لازم است درصد عملکرد جامعه مورد مطالعه هماهنگ با نگرششان افزايش يابد.