مقاله بررسي سطح ايمني نسبت به واريسلازوستر در كاركنان بيمارستان فرشچيان شهرستان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح ايمني نسبت به واريسلازوستر در كاركنان بيمارستان فرشچيان شهرستان همدان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واريسلا زوستر
مقاله ايمني
مقاله كاركنان خدمات درماني
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مماني مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: نيايش امين
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فيض آبادي ياشار
جناب آقای / سرکار خانم: چمني تبريز ليلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرايت عفونت واريسلا زوستر به عنوان يك خطر مهم شغلي براي كاركنان سيستم سلامت و يك عامل خطر ايجاد عفونت بيمارستاني در افراد مستعد مطرح است. اين مطالعه با هدف تعيين تيترآنتي بادي ضدواريسلا در كاركنان بهداشتي بيمارستان فرشچيان همدان انجام دهد.
روش كار: در يك مطالعه توصيفي سطوح ايمنوگلوبين G ضد واريسلا در ۲۵۰ نفر از كاركنان خدمات بهداشتي شاغل در بيمارستان فرشچيان همدان اندازه گرفته شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، شغل، سال هاي خدمت و تاريخچه ابتلاي قبلي به واريسلا در پرسشنامه هاي مربوطه ثبت گرديد. وجود آنتي بادي هاي ضدواريسلا توسط روش اليزا مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه در مجموع ۲۵۰ نفر مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين سني افراد مورد مطالعه ۳۲ سال با انحراف معيار ۹٫۶ بود. ۱۷۲ نفر (%۶۸٫۸) از اين افراد زن و ۷۸ نفر (%۳۱٫۲) مرد بودند و ميانگين مدت اشتغال آنان ۱۱٫۸۰±۹٫۰۹ سال بود. در مجموع ۲۱۱ نفر (%۸۴٫۴) داراي سطوح آنتي بادي مثبت بودند.
ميانگين سني افراد داراي آنتي بادي مثبت به طور معني داري بالاتر از گروه داراي آنتي بادي منفي بود (P<0.03). ارتباط معني داري بين وضعيت سرولوژي و شغل، سال هاي خدمت يا جنس كاركنان مشاهده نشد.
نتيجه گيري: فراواني افراد با سرولوژي منفي در جمعيت مورد مطالعه در كاركنان بيمارستان فرشچيان همدان بالا و در محدوده بالاترين موارد گزارش شده در مطالعات تاكنون مي باشد. با توجه به حساسيت بالاي كاركنان نسبت به واريسلا، به نظر مي رسد عفونت با واريسلا يك خطر شغلي مهم در كاركنان بهداشتي همدان باشد.