مقاله بررسي سطح حساسيت سوش هاي سوسري آلماني برخي از بيمارستان هاي تهران نسبت به سموم بنديوکارب، کاربايل، مالاتيون و کلرپيريفوس با روش تماس سطحي (۸۷-۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح حساسيت سوش هاي سوسري آلماني برخي از بيمارستان هاي تهران نسبت به سموم بنديوکارب، کاربايل، مالاتيون و کلرپيريفوس با روش تماس سطحي (۸۷-۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسري آلماني
مقاله مقاومت به حشره کش
مقاله سموم کاربامات
مقاله سموم فسفره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ليمويي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شائقي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نصيريان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: لدني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: استفاده مکرر از حشره کش ها ممکن است مقاومت سوسري آلماني را نسبت به سموم حشره کش توسعه دهد. اين مطالعه به منظور تشخيص مقاومت سوش هاي جمع آوري شده سوسري آلماني از بيمارستان ها نسبت به حشره کش هاي کاربامات و فسفره طراحي شد.
روش ها: وضعيت مقاومت در ۹ سوش جمع آوري شده سوسري آلماني از بيمارستان ها نسبت به دو حشره کش کاربامات (بنديوکارب و کارباريل) و دو حشره کش فسفره (مالاتيون و کلرپيريفوس)، با روش آزمايش ظروف شيشه اي تشخيص داده شد. براي تشخيص مقاومت سوش هاي نر بالغ، نسبت به سموم حشره کش، سطح حساسيت هر يک از سوش ها با سطح حساسيت يک سوش حساس شاخص، بر اساس ميزان مرگ و مير حاصل از تماس آن ها با يک غلظت تمايزي مقايسه شد.
يافته ها: نتايج آزمون هاي مرگ و مير چهار حشره کش با نرهاي بالغ سوش حساس، نشان داد که غلظت هاي تمايزي به ترتيب عبارتند از کلرپيريفوس (۶٫۶۳ mg/m2)، بنديوکارب (۶۶٫۳۴ mg/m2)، مالاتيون (۱۷۹٫۱۴ mg/m2) و کارباريل (۳۹۰٫۱۱ mg/m2). از ۹ سوش نر بالغ، دو سوش به بنديوکارب و دو سوش به کاربايل مقاوم بودند. برخي از سوش ها نيز طيف وسيعي از تحمل را نسبت به مالايتون و کلرپيريفوس نشان دادند.
نتيجه گيري: حشره کش هاي کاربامات، به علت توسعه مقاومت در سوش هاي سوسري آلماني، داراي کارآيي لازم در کنترل نيستند. به دليل افزايش مقاومت به حشره کش هاي ارگانوفسفره، استفاده از اين حشره کش ها توصيه نمي شود. پيشنهاد مي شود که مکانيسم هاي مقاومت نسبت به کلرپيريفوس مطالعه شود تا امکان مصرف تناوبي اين ترکيب با حشره کش هاي گروه پيروتروئيد مورد ارزيابي قرار بگيرد.