مقاله بررسي سطح رضايتمندي بيماران در بيمارستان بهارلو در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۹۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح رضايتمندي بيماران در بيمارستان بهارلو در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايتمندي
مقاله بيماران
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اهميت توجه به سطح رضايت بيماران از خدمات بهداشتي درماني، نقش موثري در برنامه ريزي هاي مديريتي دارد. اين مطالعه با هدف ارزيابي سطح رضايت مندي بيماران از خدمات ارایه شده و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان بهارلو طراحي و اجرا گرديد.
روش بررسي: مطالعه حاضر يک مطالعه مقطعي مي باشد. اطلاعات اين مطالعه با استفاده از پرسشنامه و با مصاحبه حضوري بدست آمده است و پس از تکميل پرسشنامه ها بر اساس تعداد نمونه مورد نياز مطالعه، اطلاعات جمع آوري، وارد کامپيوتر و نهايتا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جامعه آماري مطالعه ۳۲۰ بيمار بستري شده در تمامي بخش هاي مختلف بيمارستان در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۷ مي باشد که به صورت نمونه گيري تصادفي ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. براي سنجش ميزان رضايت بيماران از خدمات ارایه شده از پرسشنامه رضايت مندي بيماران حاوي ۶ سوال دموگرافيک و ۲۰ عبارت سنجش رضايت مندي استفاده شد. پرسشنامه توسط پرسش گر آموزش ديده (افراد غير کادر درمان)، در آخرين جلسه درماني در اختيار بيماران بستري قرارگرفت تا حتي الامکان خود بيمار آن را تکميل کند. در مورد بيماران کم سن، پرسشنامه توسط همراه بيمار و در موارد وجود بي سوادي و يا کم سوادي، پرسشنامه به کمک پرسش گر تکميل مي گرديد.
يافته ها: سطوح رضايتمندي از خدمات شامل رضايتمندي از سيستم سرمايش و گرمايش (%۴۴٫۸)، رضايتمندي از نظر امکانات و تسهيلات (%۴۸٫۳)، رضايتمندي از کيفيت غذا (%۴۴٫۸)، رضايتمندي از نظر تعويض روزانه لباس و ملحفه (%۴۱٫۴)، رضايتمندي از بهداشت و نظافت (%۴۸٫۳)، رضايتمندي از روشنايي اتاق (%۵۸)، رضايتمندي از سرعت تشکيل پرونده (%۵۸٫۶)، رضايتمندي از رفتار و برخورد پرستار (%۵۵٫۲)، رضايتمندي از حضور به موقع پرستار بر بالين بيمار (%۵۸٫۶) و رضايتمندي از نظر ميزان همکاري کارکنان بخش با همراهان بيمار (%۵۵٫۲) مي باشد.
بيشترين سطح رضايتمندي بيماران به ترتيب مربوط به موارد زير مي باشد: رضايتمندي از حضور به موقع پرستار بر بالين بيمار (%۵۸٫۶)، رضايتمندي از سرعت تشکيل پرونده و راهنمايي هاي مسوول پذيرش (%۵۸٫۶) و رضايتمندي از نظر روشنايي اتاق (%۵۸) مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: بيشترين درصد نارضايتي بيماران از امکانات و تسهيلات اتاق، کيفيت غذا و تعويض روزانه لباس و ملحفه (%۲۴٫۱) مي باشد.
سطوح نارضايتي از ميزان همکاري کارکنان بخش (%۱۷٫۲)، نحوه بهداشت و نظافت بخش (%۱۳٫۸)، سيستم سرمايش و گرمايش (%۱۳٫۸) و ميزان دسترسي به پزشک (%۱۳٫۸) مي باشد.