مقاله بررسي سطح روحيه معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهرستان آباده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۲۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح روحيه معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهرستان آباده
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روحيه
مقاله معلمان
مقاله ارتباطات
مقاله رضايت شغلي
مقاله همکاري
مقاله موقعيت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي پور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي سطح روحيه معلمان و دبيران مدارس آباده مي باشد. در اين راستا، سوالاتي در قالب ابعاد دهگانه روحيه (ارتباطات موثر بين معلمان و مديران، رضايت شغلي، تشريك مساعي، رفاه اقتصادي، حجم كارآموزشي، مسايل برنامه درسي، موقعيت اجتماعي، حمايت جامعه از آموزش و پرورش، خدمات و تسهيلات آموزشي و فشارهاي اولياي منطقه) از نظر معلمان و دبيران و با توجه به متغيرهايي مثل جنسيت، ميزان تحصيلات، سنوات خدمت و دوره تحصيلي تدوين گرديد.
روش پژوهش مورد استفاده توصيفي – پيمايشي و جامعه آماري اين پژوهش همه معلمان و دبيران مدارس شهرستان آباده مي باشد كه با روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم تعداد ۲۰۰ نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري يك پرسشنامه ۱۰۰ سوالي اقتباس شده از بنتلي و ريمپل (۱۹۷۰) بود كه به وسيله آن سطح روحيه معلمان اندازه گيري شد. در تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (آزمونهاي t تک متغيره، تحليل واريانس چند متغيره و فريدمن) استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه روحيه معلمان و دبيران در ابعاد (ارتباطات، رضايت شغلي، تشريك مساعي، مسايل برنامه درسي، خدمات و تسهيلات آموزشي، حجم كار آموزشي و فشارهاي اولياي منطقه) بالا و در ساير ابعاد پايين بوده است. همچنين روحيه معلمان و دبيران زن در ابعاد فوق جزو حجم كار آموزشي در مقايسه با معلمان و دبيران مرد بالاتر بوده است و از نظر سنوات خدمت علاوه بر دو بعد فوق در بعد فشارهاي منطقه بر معلمان نيز تفاوت معني دار بود. علاوه بر اين بين سطح روحيه معلمان دوره هاي مختلف تحصيلي در ابعاد ارتباطات، حجم کار آموزشي، مسايل برنامه درسي، موقعيت اجتماعي، حمايت جامعه از آموزش و پرورش و خدمات و تسهيلات آموزشي تفاوت معني دار وجود داشت.