مقاله بررسي سطح سرمي آنزيم آدنوزين دآميناز (ADA) در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه (COPD) و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۵۶ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح سرمي آنزيم آدنوزين دآميناز (ADA) در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه (COPD) و افراد سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري انسدادي مزمن ريوي
مقاله آدنوزين دآميناز
مقاله آدنوزين
مقاله روش رنگ سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: طويلاني حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: نادي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري انسدادي مزمن ريه (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) COPD بوسيله سازمان جهاني (Global Initiative For COPD) GOLD به عنوان بيماري تعريف شده است كه با محدوديت جريان هوا مشخص مي شود كه بطور كامل برگشت پذير نيست. COPD يكي از زيرمجموعه هاي بيماري هاي انسدادي ريه مي باشد كه فيبروز سيستيك، برونشيت و آسم را نيز در بر مي گيرد. آنزيم ADA به شماره (E.C.3.5.4.4) باعث تبديل آدنوزين به اينوزين مي شود. اين آنزيم داراي دو ايزوآنزيم ADA1 و ADA2 مي باشد. در بيماران مبتلا به COPD افزايش سطح آدنوزين مشخص شده است. اين افزايش مي تواند ناشي از كاهش فعاليت آنزيم آدنوزين دآميناز باشد. در اين طرح سطح سرمي آنزيم ADA و ايزوزيم هاي آن در افراد مبتلا به COPD و افراد سالم مورد بررسي گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع مورد – شاهدي بوده و روي ۳۰ بيمار COPD كه محدوده سني آنها بين ۲۰ تا ۶۰ سال قرار داشته و بيماري آنها توسط پزشك متخصص مورد تاييد واقع شده و در بخش ريه بيمارستان اكباتان همدان بستري شده اند، انجام گرديد. جهت بررسي فعاليت آنزيم ADA در افراد شاهد ۶۰ فرد سالم انتخاب شدند كه شامل ۳۰ نفر كنترل غيرسيگاري و ۳۰ نفر كنترل سيگاري بودند. براي اندازه گيري فعاليت ADA از روش Giusti استفاده گرديد. اطلاعات حاصل از اندازه گيري سطح ADA با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 13 و آزمونهاي آماري كروسكال واليس و two-way ANOVA tests مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: فعاليت آنزيم آدنوزين دآميناز كاهش معني داري را در گروههاي بيمار و كنترل سيگاري نسبت به گروه كنترل غيرسيگاري نشان مي دهد (بترتيب ۱۸٫۹۹±۷، ۱۹±۹٫۱ و ۲۲٫۹۹±۶٫۷ واحد بر ليتر). اختلاف بين گروه بيمار و كنترل غيرسيگاري در مورد آنزيم ADA2 نيز از لحاظ آماري معني دار بود (p<0.05). فعاليت ايزوآنزيم ADA1 در گروه هاي مورد مطالعه اختلاف معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: در مجموع فعاليت ADA در بيماران COPD كاهش يافت. كاهش فعاليت آنزيم همراه با افزايش ميزان آدنوزين ممكن است در ايجاد آسيب هاي ريوي در بيماران مبتلا به COPD تاثيرگذار باشد.