مقاله بررسي سطح سرمي اينترلوكين -۱۷ و اينترلوكين -۲۳ در بيماران زخم پپتيك آلوده به هليكو باكتر پيلوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح سرمي اينترلوكين -۱۷ و اينترلوكين -۲۳ در بيماران زخم پپتيك آلوده به هليكو باكتر پيلوري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليكوباكتر پيلوري
مقاله زخم پپتيک
مقاله اينترلوكين -۱۷
مقاله اينترلوكين -۲۳

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايتي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدبيگي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هليكوباكتر پيلوري عامل اصلي چندين بيماري گوارشي از قبيل زخم پپتيک و سرطان معده شناخته مي شود. IL-17 يک سايتوکاين پيش التهابي است که توسط سلول هاي TH17 ترشح مي شود و IL-23 بعنوان يک القاکننده اصلي توسعه سلول هاي TH17 بيان شده است. ارزيابي ميزان سايتوكاين ها ممكن است در شناخت پاتوژنز بيماري، تعيين شدت بيماري و ارزيابي درمان موثر باشد. بنابر اين هدف اين مطالعه تعيين ميزان سرمي اينترلوكين ۱۷- و  اينترلوكين -۲۳ در سرم افراد مبتلا به زخم پپتيك و مقايسه آن با افراد آلوده بدون علامت و افراد غير آلوده بوده است.
روش بررسي: از ۵۰ بيمار مبتلا به زخم پپتيك، ۳۰ فرد بدون علامت آلوده به هليكو باكتر پيلوري و ۱۵ فرد سالم غير آلوده نمونه خون جمع آوري شد. ميزان سرمي اينترلوكين ۱۷- و اينترلوكين ۲۳- با استفاده از روش ELISA اندازه گيري شد و بين گروههاي مختلف مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين ميزان سرمي IL-17 در بيماران زخم پپتيک (۲۸٫۹pg/ml±۴۸٫۵) بطور معني داري از افراد آلوده بدون علامت (۱۹٫۵pg/ml±۷۵٫۳؛ P<0.001) و افراد سالم غير آلوده (۳٫۵۵pg/ml±۳٫۷۶؛ P<0.0001) بالاتر بود. ميانگين ميزان سرمي IL-23 در بيماران مبتلا به زخم پپتيک ۶۶٫۸pg/ml±۴۱٫۸، درافراد آلوده بدون علامت ۶۶٫۵pg/ml±۶۶٫۵، و در افراد سالم غير آلوده ۶۴٫۳pg/ml±۳۶٫۳ تعيين شد. آناليز آماري نشان داد که ميانگين ميزان سرمي IL-23 در بيماران مبتلا به زخم پپتيک و در افراد آلوده بدون علامت بطور معني داري از افراد سالم غير آلوده بالاتر است (بترتيب با P<0.02 و P<0.03).
نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهد که ميزان سرمي IL-17 وIL-23  در افراد آلوده به هليكوباكترپيلوري در مقايسه با افراد سالم غير آلوده بالاتر است.