مقاله بررسي سطح سرمي هموسيستئين و فوليک اسيد و ويتامين B12 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح سرمي هموسيستئين و فوليک اسيد و ويتامين B12
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزي ايسکميک
مقاله هموسيستئين
مقاله ويتامين B12
مقاله فوليک اسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعود سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سکته مغزي به يک نقص موضعي نرولوژيک حاد که حداقل ۲۴ ساعت ادامه يافته و ناشي از اختلال جريان خون مغز مي باشد. گفته مي شود. از اختلالات عروقي همراه که منجربه ايسکمي موضعي مغز ميشود ميتوان به آترواسکروز اشاره کرد در اين بين يکي از علل ايجادکننده آترواسکروز اختلالات ژنتيکي از جمله هموسيستينوريا و ديسليپوپروتئينمي ميباشد. هموسيستئين اسيدآمينه اي است که از دو طريق متابوليزه مي شود: ۱ـ متيلاسيون مجدد به متيونين که به فولات و Vit B12 نياز دارد. ۲ـ ترانس سولفوراسيون به سيستاتيونين که به پيريدکسال -۵- فسفات نياز دارد. هيپرهموسيستئينمي از اختلال متابوليسم هموسيستئين ناشي مي شود. عوامل تغذيه اي از جمله اسيد فوليک و Vit B12 و Vit B6 نيز سبب افزايش هموسيستئين مي شوند.
مواد و روش ها: اين تحقيق به روش مورد – شاهدي بر روي ۴۰ بيمار مبتلا به سکته مغزي ايسکميک و ۴۰ مورد فرد سالم به عنوان گروه شاهد که به بخش نرولوژي بيمارستان شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۷ مراجعه کرده بودند صورت گرفت. اطلاعات بيماران از قبيل سن، جنس، سابقه ابتلا به فشارخون، سکته مغزي، سکته قلبي، حمله گذراي ايسکميک، مولتيپل اسکروز در فرم اطلاعاتي ثبت شد. سپس از هر فرد cc2 خون وريدي تهيه و به وسيله کيت هاي آزمايشگاهي و به روش (HP-LC: High Performance – Liquid Chromatography) ميزان هموسيستئين سرم، فوليک اسيد و ويتامين B12 سرم تعيين گرديد. نتيجه آن در فرم اطلاعاتي ثبت شد. داده هاي فرم اطلاعاتي استخراج و طبقه بندي گرديد و به صورت آمار تحليلي گزارش شد. در اين مطالعه کليه بيماران از نظر فشار خون بالا، ديابت، هيپرليپيدمي همسان شده وmatching  انجام شد. اين مقاله برگرفته از پايان نامه دانشجويي مي باشد.
يافته ها: در اين مطالعـه ميانگين سطح سرمي همـوسيستئين در گروه مورد
۱۵٫۵۶±۴٫۶۹ µmol/l  و در افراد سالم (گروه شاهد) ۱۰٫۱۵±۴٫۷ µmol/l بود که از نظر آماري اختلاف معناداري در سطح سرمي بين گروه شاهد و مورد ملاحظه گرديد(P<0.05) . ميانگين سطح سرمي فوليک اسيد در گروه مورد۸٫۴۰±۵٫۳۳ ng/ml  و در افراد سالم (گروه شاهد)۱۰٫۸۷±۸٫۰۲ ng/ml  بود که از نظر آماري اختلاف معني داري بين سطح سرمي فوليک اسيد در گروه مورد و شاهد مشاهده شد(PV<0.005) . ميانگين سطح سرمي ويتامين B12 در گروه مورد۳۸۹٫۰۲±۲۰۸٫۰۲ pg/ml  و در گروه شاهد۵۲۲٫۸۲±۲۱۸٫۳ pg/ml  بود که از لحاظ آماري اختلاف معنيداري در سطح سرمي ويتامين B12 در دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد(PV<0.005) . ميانگين تعداد زنان شرکتکننده در اين مطالعه ۴۱ مورد (۵۲٫۵) و ميانگين تعداد مردان شرکت کننده در مطالعه ۳۹ (۴۸٫۷۵) مي باشد که اختلاف معني داري بين افراد زن و مرد شرکت کننده در مطالعه ديده نشد(P>0.005) .
نتيجه گيري: با توجه به بالابودن سطح سرمي هموسيستئين در بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکميک در مقايسه با افراد سالم و پايين بودن سطح سرمي فوليک اسيد و ويتامين B12 در بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکميک در مقايسه با ا فراد سالم ميتوان نتيجه گيري نمود که بين ابتلا به سکته مغزي ايسکميک و سطح سرمي هموسيستئين و فوليک اسيد و ويتامين B12 ارتباط وجود دارد و از اين ارتباط ميتوان در امر پيشگيري و کاهش عوارض و خسارات ناشي از بيماري سود جست.