مقاله بررسي سطح سرمي ويتامين B12؛ Folate و هموسيستئين در سالمندان سالم تهراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح سرمي ويتامين B12؛ Folate و هموسيستئين در سالمندان سالم تهراني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموسيستئين
مقاله ويتامين B12
مقاله فولات
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فروغان مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي نجومي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده لو نيلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از آنجاييکه جذب کوبالامين اغلب در سالمندان کاهش مي يابد، کمبود ويتامين B12 يکي از مشکلات شايع در اين افراد است. تحقيقات اخير نشان مي دهند که ميزان ناکافي ويتامين B12 ممکن است خطر ابتلا به بيماري هاي آترواسکلروتيک و نورودژنراتيو را افزايش دهد. در حال حاضر صاحبنظران متعدد تغذيه توصيه به مونيتورينگ وضعيت B12 در سالمندان و تعيين افراد در معرض خطر در مراحل اوليه مي نمايند. هدف مطالعه حاضر، بررسي وضعيت B12، اسيد فوليک و هموسيستئين و ارتباط آن ها با يکديگر در سالمندان سالم تهراني است.
روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت مقطعي بر روي سالمندان سالم انجام شد. تعداد ۲۳۲ سالمند با محدوده سني ۶۵ تا ۹۰ سال و ميانگين ۷۳ سال بر اساس ضوابط ورود به مطالعه انتخاب شدند و اطلاعات مورد لزوم، با انجام مصاحبه و معاينه و سطوح سرمي هموسيستئين، فولات و ويتامين B12، با نمونه گيري خون و انجام آزمايش هاي لازم، گردآوري شدند. براي مقايسه سطح متغير هاي خوني نامبرده شده در زير گروه ها، از آزمون chi–square و Student’s t-test استفاده شد و عدد p کمتر از ۰٫۰۵ ارزشمند درنظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS 11.5  مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: متغيرها در ۲۳۲ سالمند شامل ۱۰۲ مرد (%۴۴) و ۱۳۰ زن (%۵۶) مورد ارزيابي قرار گرفتند. ميانگين مقدارB12  سرم، ۲۹۵ پيکوگرم در ميلي ليتر با انحراف معيار ۱۷۰ بود. %۱۰ موارد، مقدار B12 کمتر از ۱۱۹ و %۱۸، مقادير کمتر از ۱۶۰ پيکوگرم در ميلي ليتر داشتند. کمبود  B12با افزايش سن تشديد مي يافت (p=0.000) و اين کمبود با جنس ارتباطي نداشت (P=0.85). مقدار ميانگين فولات سرم ۸ نانوگرم در ميلي ليتر با انحراف معيار ۴٫۹ بوده است و %۹٫۵ افراد مقادير فولات کمتر از نرمال داشتند که با سن (p=0.06) و جنس (p=0.31) ارتباطي معني دار نداشته است. ميانگين مقدار هموسيستئين ۱۹٫۳(Hcy) ميکرومول در ليتر با انحراف معيار ۷٫۱ بوده است. مقدار  Hcyدر %۳۳٫۶ افراد، بالاتر از ۲۰ و در %۶۷ افراد، بالاتر از ۱۵ ميکرومول در ليتر بوده است ولي ارتباط معني دار با افزايش سن در بين گروه هاي سالمند نداشته است (p=0.23). %42.2 مردها و %۲۷٫۷ زن ها مقادير  Hcy بالاتر از ۱۵ ميکرومول در ليتر داشته اند که با p=0.005 از نظر آماري نيز معني دار بوده است. بين مقدار هموسيستئين با ويتامين B12 ارتباط آماري معني دار و معکوس وجود داشته است (r=-0.33 و p=0.000) ارتباط آماري معني دار و معکوسي نيز بين مقدار هموسيستئين و اسيد فوليک در مطالعه حاضر وجود داشت (r=-0.20 و p=0.002).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که شيوع هيپرهموسيستئينمي و
کمبود B12 و فولات در سالمندان تهراني کمتر از کشورهاي ديگر نيست و به نظر مي رسد شيوع B12 به صورت کمبود عملي (functional) بيش از کشورهاي غربي باشد، بنابراين پيشنهاد مي شود که از ترکيبات مکمل بخصوص ويتامين هاي گروه B در سالمندان به صورت منظم به شکل دارويي يا در غذاهاي تقويت شده استفاده گردد.