مقاله بررسي سطح شادي در كاركنان دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در سلامت كار ايران از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح شادي در كاركنان دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادي
مقاله عوامل شادي آفرين
مقاله کارکنان
مقاله دانشگاه اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارنصرآبادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: کيوان آرا محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه براي دستيابي به سازمانهاي اثربخش، توجه به فاكتورهاي كيفيت كاري از اهميت بسزايي برخوردار است. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي سطح شادي و عوامل موثر بر آن دركاركنان دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي باشد.
روش بررسي: براي انجام اين مطالعه توصيفي، پيمايشي ۱۴۴ نفر با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي از بين كليه كاركنان دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (۴۰۱ نفر) انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته شادي و عوامل شادي آفرين داخلي و خارجي جمع آوري گرديد. روايي پرسشنامه ها با استفاده از روايي محتوايي و پايايي آنها با روش ضريب آلفاي كرانباخ محاسبه گرديد. تحليليافته هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات شادي و عوامل شادي آفرين خارجي كمتر از سطح متوسط بوده، ليكن ميانگين عوامل شادي آفرين داخلي در سطح متوسط بوده است. همچنين بين ميانگين نمرات شادي و نمرات عوامل شادي آفرين داخلي و خارجي بر حسب سابقه خدمت، مدرك تحصيلي و محل خدمت تفاوت وجود نداشته، ليكن نمرات شادي مردان بيش از زنان بوده است. ازطرفي ميانگين نمرات عوامل شادي آفرين داخلي و خارجي در افراد متاهل بيش از افراد مجرد بوده است.
نتيجه گيري: ضرورت پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ايجادكننده آن از آنجا ناشي مي شود كه هم براي جامعه و هم براي نهادهاي آن بسيار مهم است.