مقاله بررسي سطح همخواني علل مرگ ثبت شده در گواهي فوت با علل مرگ ثبت شده در پرونده پزشكي بيماران قلبي – عروقي در بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سطح همخواني علل مرگ ثبت شده در گواهي فوت با علل مرگ ثبت شده در پرونده پزشكي بيماران قلبي – عروقي در بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گواهي فوت
مقاله علت مرگ
مقاله بيماري قلبي – عروقي
مقاله پرونده پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي جبلي منيره
جناب آقای / سرکار خانم: افريچه حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مژده سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: سقاييان نژاداصفهاني سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي كوشكي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اساس داده هاي مرگ و مير، گواهي فوت است. نارسايي هاي نحوه تكميل گواهي فوت صحت اكثر برنامه هاي بهداشتي را زير سوال مي برد. در اين مطالعه سعي شده است سطح همخواني علل مرگ ثبت شده در گواهي فوت بيماران قلبي – عروقي با علل مرگ ثبت شده در پرونده پزشكي اين بيماران بررسي شود.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي است. از بين ۲۹۴۴ پرونده پزشكي مربوط به بيماران قلبي – عروقي فوت شده در بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان به صورت تصادفي سيستماتيک ۷۱۰ پرونده بررسي شد. اطلاعات بر اساس چك ليست جمع آوري گرديد. براي بررسي سطح همخواني علل مرگ ثبت شده در گـواهي فوت با علل مـرگ ثبت شده در پرونده پزشكـي از ضريـب توافق كاپا استفاده شـد و داده ها با استفـاده از آزمــون هاي آمـاري T-student، chi-square مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميزان توافق بين علل مستقيم و زمينه اي مرگ ثبت شده در گواهي فوت و علل مستقيم و زمينه اي مرگ ثبت شده در پرونده پزشكي بيماران قلبي – عروقي به ترتيب ۰٫۶۳ و ۰٫۵۱ بود كه هر دو از نظر آماري معني دار بود (P<0.001). توافق موجود در سطح توافق خوب و متوسط طبقه بندي گرديد كه با حد عالي كه حداقل ۰٫۷۵ مي باشد فاصله داشت. علل پوچ و بيهوده در %۲۱ از گواهي هاي فوت به عنوان علت مستقيم مرگ ثبت گرديده بود كه از اين ميزان %۱۷٫۲ مربوط به ثبت ايست قلبي تنفسي بود.
نتيجه گيري: با توجه به اينكه بيماري هاي قلبي – عروقي به عنوان اولين علت فوت مطرح هستند لازم است علل مرگ به طور صحيح و دقيق در گواهي فوت ثبت گردد به اين ترتيب با شناسايي عوامل خطر بيماري هاي قلبي – عروقي و ميزان شيوع آنها در جامعه مي توان برنامه ريزي مناسب تري را جهت كنترل و پيشگيري عوامل خطر انجام داد.