مقاله بررسي سطوح سرمي لپتين،LIF و IL-6 در بيماران با لوسمي هاي لنفوئيدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۳۴۰ تا ۳۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي سطوح سرمي لپتين،LIF و IL-6 در بيماران با لوسمي هاي لنفوئيدي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوسمي لنفوئيدي
مقاله لپتين
مقاله IL-6 ،LIF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: همرنگ نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لپتين يک هورمون مترشحه از بافت چربي است که در تمايز و تکثير سلول هاي خونساز نقش مهمي دارد. اين هورمون نقش مهمي در متابوليسم چربيها بازي مي کند. فاکتور ممانعت کننده از لوسمي (LIF) يک سايتوکاين پلئوتروفيک با اعمال گسترده خونسازي، عصبي و اندوکريني مي باشد،LIF  و IL-6 با فعال کردن پيام رساني از طريق گيرنده هاي خود باعث کاهش لپتين مي شوند. شاخص توده بدني (BMI) داراي ارتباط مستقيمي با هورمون لپتين مي باشد و ميزان هموگلوبين و هماتوکريت نيز در پيش آگهي بيماري دخيل هستند. هدف اين مطالعه بررسي سطح سرمي و ارتباط ميان فاکتورهاي لپتين،LIF  و IL-6 و همچنين ميزان BMI، هموگلوبين و هماتوکريت در بيماران مبتلا به لوسمي هاي لنفوئيدي مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه تعداد ۳۰ بيمار (۱۵ مورد ALL و ۱۵ موردCLL ) مورد آزمايش قرار گرفت. ۱۵ فرد سالم نيز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. سطوح سرمي لپتين،LIF  و IL-6 توسط روش اليزا اندازه گيري شد. BMI توسط فرمول آماري و ميزان هموگلوبين و هماتوکريت توسط دستگاه شمارنده سلولي اندازه گيري شدند. نتايج توسط نرم افزار SPSS آناليز و تفاوت آماري بين گروه ها توسط آزمون تي بررسي شد. P<0.05 به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميزان لپتين در مقايسه با گروه کنترل در بيماران ALL کاهش (P<0.002) ولي در بيماران CLL افزايش داشت (P<0.003) اختلاف ميانگين LIF، IL-6،BMI  و لپتين در بيماران ALL در مقايسه با گروه کنترل کاهش و داراي نتايج معني داري بود (P<0.05) ميانگين فاکتورهاي LIF و BMI در گروه بيماران CLL در مقايسه با گروه کنترل داراي کاهش، لپتين داراي افزايش و اختلاف نتايج معني دار بود (P<0.05) ميزان IL-6 داراي کاهش ولي در حد معني دار نبود . ارتباط بين BMI و لپتين در بيماران ALL و CLL از لحاظ آماري معني دار نبود. اما اين ارتباط در افراد طبيعي معني دار بود (P<0.05) ميزان هموگلوبين و هماتوکريت در هر دو گروه بيماران ALL و CLL کاهش معني داري داشتند (P<0.05).
نتيجه گيري: سطوح سرمي LIF، IL-6، لپتين و همچنين ميزان هموگلوبين، هماتوکريت و BMI نسبت به گروه کنترل تغييرات معني دار را داشتند. اين نتايج پيشنهاد مي کند که اين فاکتورها ممکن است نقش مهمي در فيزيوپاتولوژي لوسمي هاي لنفوئيدي داشته باشند.