مقاله بررسي سطوح سروتونين خون در جوجه هاي گوشتي مبتلا و غير مبتلا به آسيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۷۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي سطوح سروتونين خون در جوجه هاي گوشتي مبتلا و غير مبتلا به آسيت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرتونين خون
مقاله آسيت
مقاله جوجه هاي گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محيط اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: نظيفي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته بهادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سويه هاي جديد جوجه هاي گوشتي به مقدار زيادي نسبت به نارسايي قلبي حساس هستند. تلفات ناشي از اين عارضه اغلب در جوجه هاي گوشتي با رشد بسيار سريع و به صورت بيماري آسيت بروز مي نمايد. هدف از اين آزمايش، مقايسه ميزان سروتونين (۵-HT) خون در جوجه هاي آسيتي و سالم ، در سه سويه (راس، آربور آكرز پلاس و كاب) از جوجه هاي گوشتي بوده است. به همين منظور از يك آزمايش فاكتوريل در طرح كاملا تصادفي استفاده شد.در هر يك از سه سويه مزبور ۱۲ قطعه جوجه سالم و ۱۲ قطعه جوجه مبتلا به آسيت جدا شد و پس از شماره گذاري و نمونه گيري خون ،اين نمونه ها به دو قسمت تقسيم شدند. يك قسمت در لوله هاي حاوي EDTA براي بررسي برخي فراسنجه هاي خوني جمع آوري گرديد و بخش ديگر به منظور تعيين ميزان سروتونين سرم در لوله هاي بدون EDTA ريخته شد تيمارها با استفاده از روش تجزيه واريانس مقايسه شدند و با روش دانكن محل دقيق تفاوت ها تعيين گرديد. از نتايج بدست آمده معلوم شد: سه سويه از نظر سروتونين خون داراي اختلاف معني دار هستند (p<0.05) سروتونين خون در جوجه هاي آسيتي بطور معني داري پايين تر از جوجه هاي سالم است (p<0.05). بين سويه و بيماري از نظر سروتونين خون تاثير متقابل معني دار وجود دارد (p<0.05) لذا مي توان نتيجه گرفت كه اگر چه سروتونين يك عامل تنگ كننده عروق بوده و باعث افزايش فشار خون ريوي و بروز بيماري آسيت مي شود ولي ميزان آن در خون جوجه ها، بعد از ابتلا به آسيت كاهش مي يابد.