مقاله بررسي سلامت جسمي دانش آموزان پسر در دبيرستان هاي دولتي برخي از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي سلامت جسمي دانش آموزان پسر در دبيرستان هاي دولتي برخي از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله سلامت جسمي
مقاله دانش آموزان پسر
مقاله مقطع دبيرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محفوظ پور سعاد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني بيرگاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري تاجر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده باغبان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نوجوانان و جوانان امروز، والدين و گردانندگان فرداي هر كشور هستند لذا توجه به وضعيت بهداشت و درمان اين افراد از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و تا حد زيادي از مشكلات بيشتر، جلوگيري خواهد كرد.
هدف از انجام اين پژوهش، تعيين وضعيت سلامت جسمي دانش آموزان پسر ۱۸-۱۴ ساله در دبيرستان هاي دولتي برخي از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي ۱۳۸۵، مي باشد.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي مي باشد. در اين مطالعه تعداد ۲۱۶ نفر دانش آموز پسر در گروه سني ۱۸-۱۴ سال که در پايه هاي اول تا سوم مقطع متوسطه مشغول به تحصيل بودند، از مدارس پسرانه دولتي مناطق ۴، ۸، ۱۴ آموزش و پرورش تهران، به صورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از ۳۶ دبيرستان انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه و برگه ثبت مشاهدات بود. جمع آوري داده ها از طريق مراجعه به دبيرستان ها، تكميل پرسشنامه توسط دانش آموزان و تكميل برگه ثبت مشاهدات بر اساس مشاهده و معاينات جسمي انجام شد. بررسي وضعيت سلامت جسمي در اين مطالعه، شامل تعيين وضعيت رشد جسمي (قد و وزن) و مقايسه آن با منحني استاندارد رشد، بينايي، شنوايي، دندان ها، ستون فقرات، آلودکي به شپش سر و کچلي پوست سر دانش آموزان بود.
يافته ها: تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد، که در رابطه با بررسي رشد جسمي (قد و وزن)، ميانه وزن و قد پسران، (به جز يك گروه) از ميانه استاندارد رشد بالاتر بود و به طور کلي وزن ۵۹٫۷ درصد و قد ۵۱٫۴ درصد آن ها بين صدک پنجاهم تا نود و هفتم قرار داشت. در بين کل دانش آموزان ۲۱٫۳ درصد دچار آستيگماتيسم در يک يا هر دو چشم، ۴٫۲ درصد با استفاده از آزمون نجوا دچار کاهش شنوايي در يک يا هر دو گوش، ۶۹ درصد داراي پوسيدگي دندان بودند. ميانگين کل دي ام اف تي ۳٫۴۴ با انحراف معيار ۲۳٫۷۲ بود. حداکثر ميانگين DMFT، (۳٫۹۷) مربوط به گروه سني ۱۵-۱۵٫۹ سال و کمترين ميزان آن (۲٫۸۴) مربوط به گروه سني ۱۴-۱۴٫۹ سال بوده است. در رابطه با وضعيت ستون فقرات، ۸٫۸ درصد، ۲٫۸ درصد و ۶٫۹ درصد از دانش آموزان بترتيب، اسکوليوزيس، کيفوزيس و لوردوزيس داشتند. در تعيين همبستگي ميان ميانگين قد، وزن، شاخص توده بدن و مقدار دي ام اف تي دانش آموزان با مشخصات دموگرافيک آن ها، فقط بين ميزان تحصيلات پدر و ميانگين تعداد فرزندان خانواده با دي ام اف تي، رابطه همبستگي وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج تحقيق، لزوم توجه بيشتر به بهداشت دهان و دندان، تغذيه صحيح و ورزش، سلامت بينايي و دستگاه اسکلتي در نزد دانش آموزان دبيرستاني را نشان مي دهد. انجام برنامه هاي غربالگري و مورد يابي ادواري منظم جهت شناسايي زودرس اختلالات احتمالي، نيز توصيه مي شود.