مقاله بررسي سلامت رواني دانشجويان ورودي نيمسال اول سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ دانشگاه علوم پزشکي گناباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سلامت رواني دانشجويان ورودي نيمسال اول سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ دانشگاه علوم پزشکي گناباد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال سلامت روان
مقاله دانشجويان
مقاله سلامت رواني
مقاله GHQ-28

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي زاده جهان شير
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آشنايي با وضعيت سلامت رواني دانشجويان در شروع تحصيل نقش عمده اي در تامين سلامت رواني و نيز پيشرفت تحصيلي آنان دارد. از اين رو اين مطالعه با هدف کلي تعيين وضعيت سلامت رواني دانشجويان ورودي نيمسال اول سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ دانشگاه علوم پزشکي گناباد انجام گرفته است.
روش تحقيق: اين مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي است که طي آن تمامي دانشجويان ورودي نيمسال اول سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ به تعداد ۱۳۶ نفر با GHQ-28 و پرسشنامه اطلاعات فردي بررسي شده اند. براي تعيين موارد مشکوک از نقطه برش ۲۳ و براي هر يک از حيطه ها نيز از نقطه برش ۶ استفاده شد. داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصيفي، آزمون هاي تي، آناليز واريانس يک طرفه و مجذور کاي در سطح معني داري ۰٫۰۵ تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: يافته هاي اين بررسي نشان داد ۳۱٫۶ درصد نمونه ها بالاتر از نقطه برش قرار داشته و مشکوک به اختلال سلامت روان بودند. همچنين ميزان شيوع موارد مشکوک به اختلال رواني د ر پسران و دختران به ترتيب ۲۷ درصد و ۳۳ درصد (p=0.599 ) و در دانشجويان مجرد و متاهل به ترتيب ۳۱ درصد و ۳۳ درصد بوده است (p=0.909 ). که هيچ کدام از اين تفاوت ها از نظر آماري معني دار نبود. مقايسه ميانگين نمرات مقياس هاي چهارگانه آزمون نشان داد ميانگين نمرات اختلال عملکرد اجتماعي (۹±۳٫۶۵) و شکايات جسماني (۴٫۹۵±۳٫۱۳) بيش از دو مقياس اضطراب (۴٫۱۵±۳٫۵۵) و افسردگي (۲٫۰۷±۲٫۸۹) بوده و با استفاده از نقطه برش ۶ در اين مقياس ها مشخص گرديد دانشجويان از نظر ناسازگاري اجتماعي و شکايات جسماني نسبت به اضطراب و افسردگي وضعيت نامساعدتري داشتند ولي تفاوت معني داري بين اين نمرات و عوامل جمعيت شناختي جنس (p=0.891 )، وضعيت تاهل (p=0.220) و رشته هاي تحصيلي (p=0.455) وجود نداشته است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش، نشانه هاي مربوط به ناسازگاري اجتماعي در شروع تحصيل در دانشجويان شايع تر از نشانه هاي ديگر است. تاييد وجود اختلالات رواني در دانشجويان نيازمند بررسي بيشتر و انجام ارزيابي هاي دقيق روان شناختي است. ارايه خدمات مشاوره اي و روان شناختي مبتني بر نتايج به دست آمده از ارزيابي توصيه مي شود.