مقاله بررسي سلامت رواني و استرس والدگري در ميان والدين کودکان کم توان ذهني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۶۱ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي سلامت رواني و استرس والدگري در ميان والدين کودکان کم توان ذهني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله استرس والدگري
مقاله كودكان كم توان ذهني
مقاله عملكرد خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: افروز غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مال احمدي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي آسايش سحرانه
جناب آقای / سرکار خانم: نورالهي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي بيداخويدي اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يافته هاي پژوهشي نشان مي دهند که انطباق خانواده تحت تاثير کودک کم توان ذهني قرار مي گيرد. از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين عملکرد خانوادگي، ويژگي هاي کودک و متغيرهاي جمعيت شناختي والدين با استرس و سلامت رواني در ميان والدين کودکان کم توان ذهني انجام شد.
روش: ۲۰۰ نفراز والدين (۷۰ پدر و ۱۳۰ مادر) مطالعه شدند، و به پرسش نامه هاي شاخص استرس والدين، سلامت رواني، مقياس سنجش خانواده و پرسشنامه خصوصيات جمعيت شناختي والد و کودک پاسخ دادند. داده ها با روش تحليل واريانس چندمتغيري، همبستگي و رگرسيون بررسي شدند.
يافته ها: از ميان ويژگي هاي کودک، بين سن کودک، استرس والدگري و سلامت رواني رابطه منفي وجود داشت. بين شدت کم تواني ذهني کودک و سلامت رواني رابطه منفي و معنادار بود. بين درآمد خانواده با تنيدگي والدين و سلامت رواني نيز رابطه منفي بود. همبستگي بين متغيرهاي نقش، حل مشکل و ابراز عواطف با سلامت رواني و استرس والدگري منفي بود. تحليل رگرسيون نيز نشان داد، متغيرهاي ويژگي هاي کودک، عملکرد خانواده و عوامل جمعيت شناختي قادر به پيش بيني واريانس استرس والدگري و سلامت رواني هستند.
نتيجه گيري: متغيرهاي عملکرد خانواده، ويژگي هاي کودک و متغيرهاي جمعيت شناختي با سلامت رواني و استرس والدگري رابطه دارند و قادر به پيش بيني آن ها هستند.