مقاله بررسي سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان سرپرست خانوار
مقاله سلامت روان
مقاله تحصيلات
مقاله علت سرپرستي
مقاله مدت زمان تحت پوشش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ستاره فروزان آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: اميرفريار معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اين پژوهش عبارت است از سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر تهران و هدف اصلي تحقيق تعيين وضعيت سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر تهران است. اهداف فرعي آن عبارتند از: ۱- تعيين وضعيت سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان با توجه به نوع علت سرپرستي زنان سرپرست خانوار، ۲- تعيين وضعيت سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر تهران با توجه به ميزان تحصيلات زنان سرپرست خانوار، ۳- تعيين وضعيت سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر تهران با توجه به مدت زمان تحت پوشش قرار گرفتن در سازمان بهزيستي شهر تهران.
جامعه آماري اين پژوهش را ۲۵۰۰ نفر از زنان سرپرست خانواري كه تحت پوشش مجتمع هاي حمايتي بهزيستي شهر تهران قرار دارند تشکيل مي دهد. حجم نمونه اين پژوهش ۳۰۰ نفر است كه به صورت تصادفي سهميه اي از بين مجتمع هاي بهزيستي انتخاب شده اند. ابزار پژوهش عبارت است از: آزمون GHQ 28 سوالي و يك پرسسشنامه اطلاعاتي. روش اين پژوهش پيمايشي است.
داده هاي اين پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و تحليل آماري كاي اسكوئر مورد تحليل قرار گرفته است. و يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه %۷۷ از زنان سرپرست خانوار اين پژوهش از سلامت روان كامل برخوردار نبوده و تنها %۲۳ از آنها از سلامت روان كامل برخوردار بوده اند. همچنين نشان مي دهد كه بين علت آنها با سلامت روان آنان رابطه وجود ندارد. اما در رابطه با دو متغير تحصيلات و مدت زمان سرپرستي نشان مي دهد كه رابطه اي بين اين دو متغير با سلامت روان آنها وجود دارد. و مي توان نتيجه گرفت و پيشنهاد كرد كه توجه به وضعيت رواني زنان سرپرست خانوار از طريق تشكيل جلسات مشاوره و كارگاه هاي آموزشي (شناخت خود، مهارت هاي زندگي، مقابله با استرس و خشم) نيز حايز اهميت است. لازم به ذكر است كه توجه به وضع اقتصادي زنان سرپرست خانوار بسيار مهم و ضروري است.