مقاله بررسي سلامت روان و سلامت جسماني در پرستاران شب کار شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي استان گلستان در سال ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۴۴ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي سلامت روان و سلامت جسماني در پرستاران شب کار شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي استان گلستان در سال ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله سلامت جسماني
مقاله پرستاران
مقاله شب کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: شب کاري مي تواند داراي اثرات منفي فيزيکي، رواني و اجتماعي روي زندگي فردي پرستاران بوده و راندمان کاري و عملکرد مراقبتي آن ها را تحت تاثير قرار دهد. اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت سلامت رواني و جسماني پرستاران شيفت شب شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي استان گلستان انجام گرفت.
مواد و روش کار: دراين مطالعه توصيفي ۱۵۲ نفر که شرايط ورود به مطالعه را داشتند؛ به صورت نمونه گيري آسان از بين ۶۱۵ پرستار شب کار انتخاب شدند. داده ها از طريق توزيع پرسش نامه جمع آوري شد که شامل پرسش نامه مشخصات فردي و پرسش نامه در ارتباط با سلامت رواني و جسماني بود. داده ها به وسيله آمار توصيفي و استنباطي تجزيه تحليل شد.
يافته ها: ۵۲ درصد نمونه هاي مورد پژوهش سلامت روان مطلوب و ۴۸ درصد تاحدي مطلوب داشتند. همچنين نتايج مربوط به سلامت جسماني نشان داد که ۶۹درصد سلامت جسماني تاحدي مطلوب دارند و ۲ درصد سلامت جسماني مطلوب را دارا هستند. نتايج مربوط به ارتباط سلامت رواني با سلامت جسماني ارتباط معني داري را نشان داد (P<0.01)، به طوري که هرچه سلامت روان کم تر شود سلامت جسماني هم کم تر مي شود. همچنين بين سلامت روان با سن (P<0.001) و سابقه کار (P=0.02) ارتباط معني داري نشان داده شد.
بحث و نتيجه گيري: باتوجه به نتايج لازم است مسئولين به سلامت روان و جسماني اين گروه توجه بيشتري نمايند. حتي المقدور شيفت ثابت را در برنامه کاري پرستاران قرار دهند تا بلکه بتوانند از عوارض ناشي از شيفت هاي در گردش بکاهند. مديريت مناسب و کارآمد و برنامه ريزي دقيق شيفت کاري جهت کاهش عوارض رواني و جسماني پرستاران پيشنهاد مي شود.