مقاله بررسي سميت حشره کش اسپينوزاد در کنترل جمعيت هاي حساس و طبيعت زي مگس خانگي (Musca domestica L. (Dip. Muscidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي سميت حشره کش اسپينوزاد در کنترل جمعيت هاي حساس و طبيعت زي مگس خانگي (Musca domestica L. (Dip. Muscidae
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دزکشندگي
مقاله مگس خانگي
مقاله زيست سنجي
مقاله اسپينوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرد منا
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق سيدمحمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: وزيريان زاده بابك
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي محمودآبادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير کشندگي حشره کش اسپينوزاد، ابتدا در کنترل يک جمعيت حساس و يک جمعيت طبيعت زي مگس خانگيMusca domestica L.  به سه روش طعمه سمي، محلول پاشي عليه حشرات کامل و ترکيب با بستر لاروي بررسي شد. سپس طعمه سمي به عنوان روش مناسب براي بررسي حساسيت ۷ جمعيت مختلف طبيعت زي که از نقاط مختلف استان خوزستان جمع آوري شدند انتخاب گرديد. در روش طعمه سمي براي بالغين جمعيت حساس دز کشندگي %۵۰ جمعيت (LD50) در مدت زمان ۲۴ ساعت و ۷۲ ساعت به ترتيب ۳٫۷۸ و ۱٫۵۴ و LD95 به ترتيب ۵٫۵۸۷ و ۳٫۵۲۸ ميکروگرم ماده موثر در گرم طعمه تعيين شد. در جمعيت هاي مختلف طبيعت زي LD50 در مدت زمان ۲۴ ساعت از ۳٫۹۷-۴٫۳۰ و LD95 آنها از ۷٫۳۳-۸٫۳۰ ميکروگرم ماده موثر سم در گرم طعمه متغير بود. در مدت زمان ۷۲ ساعت مقدار LD50 جمعيتهاي طبيعت زي از ۱٫۵۷-۱٫۷۲ و LD95 از ۳٫۴۴-۳٫۹۲ ميکروگرم در گرم طعمه متغير بود. بررسي نرخ دز کشندگي و حدود اطمينان بالا و پايين آن نشان داد که بين LD50 جمعيت هاي مختلف طبعيت زي و حساس اختلاف معني داري وجود ندارد. در روش محلول پاشي قفس، LD50 جمعيت حساس و يک استرين از جمعيت هاي طبيعت زي (AHDS) به ترتيب ۰٫۰۱۵ و ۰٫۰۱۶ و LD95 آنها ۰٫۰۳ و ۰٫۰۳۳ گرم ماده موثر در متر مربع در مدت زمان ۲۴ ساعت تعيين شد. مقدار LD50 در مدت زمان ۷۲ ساعت براي دو جمعيت فوق به ترتيب ۰٫۰۰۶۵ و ۰٫۰۰۷ و LD95 آنها به ترتيب ۰٫۰۱۴ و ۰٫۰۱۵ گرم ماده موثر در متر مربع تعيين شد. بررسي نرخ دز کشندگي در اين روش نيز نشان داد که اختلاف معني داري بين دزهاي LD50 دو جمعيت در مدت زمان ۲۴ ساعت و ۷۲ ساعت وجود ندارد. مقدار LD50 در روش ترکيب سم با بستر لاروي در دو جمعيت حساس و طبيعت زي نيز به ترتيب ۹٫۷۹۸ و ۹٫۹۴۵ و LD95 آنها به ترتيب ۲۹٫۵ و ۵۶٫۵ ميلي گرم ماده موثر در کيلوگرم بستر لاروي تعيين شد که اختلاف معني داري در LD50 دو جمعيت وجود نداشت. نتايج نشان داد که مقادير دز هاي کشندگي از ۲۴ تا ۷۲ ساعت به مقدار ۳-۲ برابر کاهش مي يابد و  مگس خانگي در هر دو مرحله بلوغ و لاروي به حشره کش اسپينوزاد حساس مي باشد.