مقاله بررسي سميت كبدي و كليوي عصاره متانولي گياه كور در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي سميت كبدي و كليوي عصاره متانولي گياه كور در موش صحرايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاه کور
مقاله سمیت کبدی
مقاله سمیت کلیوی
مقاله عصاره متانولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشمسي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقيبي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وفازاده جلال
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه بعضي از داروهاي گياهي بدون انجام آزمايش هاي استاندارد سم شناسي وارد بازار مي شوند و تصور عموم بر اين است كه داروهاي گياهي فاقد سميت مي باشند ولي گزارش هايي در خصوص سميت بعضي از اين داروها به چشم مي خورد. هدف از اين مطالعه بررسي سميت كبدي و كليوي عصاره پركوله گياه كور است كه در تحقيقات قبلي اثرات ضددردي آن بررسي شده است و در طب سنتي جهت درمان روماتيسم، نقرس و همچنين به عنوان ضد درد و ضد التهاب مصرف مي شود.
روش بررسي: دراين مطالعه دوزهاي ۲۰۰،۴۰۰ و ۸۰۰ mg/kg از عصاره متانولي گياه كور با استفاده از روش گاواژ به مدت ۷ روز به موش صحرايي خورانده شد. به گروه كنترل نرمال سالين بميزان ۵ ml/kg تجويز شد و از يك گروه شاهد بدون هيچ نوع درمان استفاده گرديد. هر گروه شامل ۶ موش صحرايي نر بود. در روز هشتم سرم و ادرار حيوانات جهت بررسي متغيرهاي عملكرد كبد مثل آلانين ترانسفراز(ALT) ، آسپارتات ترانسفراز (AST) و آلكالين فسفاتاز (ALP) و آزمون هاي عملكرد كليه مثل (Boold Urea Nitrogen) BUN و كراتينين (Cr) سرم، همچنين فعاليت آنزيم هاي لاكتات دي هيدروژناز (LDH) و آلكالين فسفاتاز ادرار مورد استفاده قرار گرفت. پس از كالبدشكافي، كبد و كليه حيوانات جدا و از نظر هيستوپاتولوژي بررسي گرديد.
نتايج: از نظر آزمون هاي عملكرد كبد تغيير معني داري بين گروه هاي تحت درمان در مقادير ALTو AST مشاهده نشد و تنها در دوز ۲۰۰ mg/kg افزايش معني دار در مقدار ALP سرم مشاهده گرديد (p<0.05) .بررسي هيستوپاتولوژي كبد نيز نشان داد كه عصاره كور در دوز از ۲۰۰ و ۴۰۰ mg/kg سميتي ايجاد نكرده است. از نظر آزمون هاي عملكرد كليه تجويز عصاره با دوزهاي ۴۰۰ و ۸۰۰ mg/kg افزايش معني داري در غلظت BUN و كراتينين سرم ايجاد نمود (p<0.05) .بررسي هيستوپاتولوژي كليه نيز بيانگر سميت عصاره در دوزهاي ۴۰۰ و mg/kg 800 مي باشد.
نتيجه گيري : نتايج مطالعه حاضر حاكي از عدم سميت كبدي عصاره در دوزهاي مصرفي انسان مي باشد اما به نظر مي رسد عصاره گياه كور بخصوص در دوزهاي بالا اثرات سمي روي كليه داشته باشد.