مقاله بررسي سميت چند حشره كش ضد عفوني كننده بذر بر رشد و خصوصيت آنتاگونيستي Trichoderma harzianum و كارايي آن در كنترل بيولوژيك مرگ گياهچه پنبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۸۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي سميت چند حشره كش ضد عفوني كننده بذر بر رشد و خصوصيت آنتاگونيستي Trichoderma harzianum و كارايي آن در كنترل بيولوژيك مرگ گياهچه پنبه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله تيوديکارب
مقاله ايميداکلوپرايد
مقاله تيامتوکسام
مقاله سميت قارچي
مقاله Trichoderma harzianum
مقاله بيماري مرگ گياهچه
مقاله کنترل بيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارفرد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: درويش مجني تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصيات قارچ ايستايي و سميت سه حشره كش تيوديكارب (Larvin® ۸۰DF)، تيامتوكسام (Cruiser® ۳۵۰FS) و ايميداكلوپرايد (Guacho® ۷۰WS) روي رشد ميسيليومي Rifai Trichoderma harzianum ارزيابي شد. آزمايشات درون شيشه اي به صورت فاكتوريل بر پايه طرح كاملا تصادفي با ۱۸ تيمار و ۵ تکرار به روش اختلاط با محيط كشت مالت – آگار %۲ حاوي هر حشره کش با غلظت ۴، ۵، ۶، ۷ و (۱۰۳)×۸ قسمت در ميليون اجراگرديد. تيمار شاهد بدون حشره کش در نظر گرفته شد. مقادير ميانگين رشد قارچ اندازه گيري و منحني دز – پاسخ با ترسيم پروبيت ميانگين درصد بازداري از رشد نسبت به لگاريتم غلظت حشره كش به صورت خط راست تشکيل و شاخص سميت (ED50) گزارش شد. آزمايشات گلخانه اي به روش مايه زني خاك توسط مايه تلقيح قارچ هاي ultimum Pythium، Rhizoctonia solani و Fusarium moniliforme، به ترتيب در مقادير ۱، ۶ و ۵ درصد (وزن/حجم)، و ضد عفوني تلفيقي بذر توسط تريكودرمين B (%1.5، وزن/ وزن) و دزهاي توصيه شده حشره كش (۵، ۶ و ۷ گرم ترکيب تجارتي / کيلوگرم بذر) انجام شد. دو تيمار شاهد (بذر تيمار نشده، تيمار بذر با تريكودرمين ب) براي اين آزمايش لحاظ گرديد. نتايج بررسي هاي آزمايشگاهي نشان داد كه اختلاف معني داري بين نوع حشره كش، غلظت حشره كش و اثرات متقابل آنها به لحاظ بازداري از رشد قارچ وجود دارد (P≤۰٫۰۱). ايميداكلوپرايد كمترين (۱-۹٫۸ درصد) و تيوديكارب بيشترين اثر را از نظر ميزان بازداري از رشد (۳۰٫۶-۷۷٫۶ درصد) و نيز بيشترين اثر سميت را نشان داد (ED50=3.89). آزمايشات گلخانه اي، نتايج آزمايشات درون شيشه اي را تاييد کرد به طوري که ضدعفوني توام بذر توسط تريکودرمين ب و ايميداکلوپرايد (۵ و ۶ گرم ترکيب تجارتي / کيلوگرم بذر) در مقايسه با تيمارشاهد (تريکودرمين ب) به ترتيب باعث کاهش ۸۸٫۹ و ۷۵ درصد مرگ گياهچه پيش رويشي و پس رويشي پنبه گرديد. نتيجه گيري کلي اين که حشره كش ايميداکلوپرايد به صورت مصرف در خاک يا ضدعفوني بذر مي تواند جايگاه ويژه اي را در برنامه مديريت تلفيقي آفات و توليد پايدار پنبه داشته باشد.