مقاله بررسي سندرم ساختمان بيمار، نشانه ها و عوامل خطر آن در کارکنان شاغل در برخي از ساختمانهاي دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سندرم ساختمان بيمار، نشانه ها و عوامل خطر آن در کارکنان شاغل در برخي از ساختمانهاي دانشگاه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خطر
مقاله آلاينده هاي داخلي
مقاله سندرم ساختمان بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي سيده نگار
جناب آقای / سرکار خانم: سيدنوزادي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم ساختمان بيمار مجموعه اي از نشانه هاي عصبي، تحريكي، تنفسي، پوستي و حسي است كه به طور قطع نمي توان تشخيص بيماري ديگري بر آنها گذاشت. هدف بررسي نشانه هاي سندرم ساختمان بيمار در كاركنان برخي از ساختمانهاي دانشگاه بود.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي كه در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال ۸۷ انجام شد، جمعيت مورد مطالعه ۲۵۲ نفر از كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد بودند و در اين بررسي از روشهاي ويژه اندازه گيري مقادير آلاينده هاي داخل ساختمان و پرسشنامه استفاده شد. اين دو كار همزمان يا حداكثر به فاصله ۴ هفته از هم انجام شد و اطلاعات پس از جمع آوري در نرم افزار  SPSSتوسط آزمون کاي دو و آنوا با سطح معني داري p<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: به طور كلي ۳/۲۳% از کارمندان سندرم ساختمان بيمار داشتند. ۸/۲۱% كارمندان نشانه هاي عصبي، ۳/۱۰% نشانه هاي تحريكي، ۲/۵% نشانه هاي تنفسي، ۸/۶% نشانه هاي پوستي و ۸/۶% اختلال در حواس پنجگانه به تنهايي را ذكر نمودند ميانگين مقادير آلاينده هاي داخل ساختمان به ترتيب دي اكسيدكربن، ازون، منوكسيدكربن و اكسيد هاي نيتروژن با ۹۳/۵۲۶، ۰ ، ۹۲/۴، ۰ بر حسب واحد  PPMمحاسبه شد. ميانگين مقدار فرم آلدئيد ۰٫۱۵mg/m3، پارتيكل هاي تنفسي ۳٫۵۶mg/m3، كل پارتيكل ۵٫۷۹mg/m3، دماي مرطوب ۲۸/۱۴ و دماي خشك ۲۷/۲۲ درجه سانتيگراد، رطوبت نسبي ۳۶/۴۱ درصد، جريان هوا ۰٫۱۶m/s، سر و صدا ۵۸٫۳۸ dBA، روشنايي ۱ux 421.37 باكتري و قارچ به ترتيب 1.73 و FU/m3 محاسبه شد. ساختمان ج با دارا بودن مقادير CO بيشتر از ساير ساختمان ها نشانه هاي نورولوژيك بيشتري را در بين دو ساختمان ديگر دارا بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه در حدود نتايج مطالعات ساير كشورها و حتي مطلوب تر از بسياري تحقيقات انجام شده خارجي در اين خصوص است، با بهبود بخشيدن به وضعيت تهويه ساختمانها و بهينه سازي محيط كار مي توان به شرايط بهتري در اين خصوص دست يافت.