مقاله بررسي سندرم متابوليک در خواهران و برادران زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک مراجعه کننده به درمانگاه هاي زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي سندرم متابوليک در خواهران و برادران زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک مراجعه کننده به درمانگاه هاي زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله تخمدان پلي کيستيک
مقاله مقاومت بهانسولين
مقاله اختلال تحمل گلوکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ منش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: پارسانژاد محمدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم تخمدان پلي کيستيک از شايع ترين اختلالات غدد درون ريز در ميان زنان است. علاوه بر بيماران خويشاوندان درجه اول آنان نيز در معرض اختلالاتي چون چاقي، مقاومت به انسولين، هايپرانسولينمي، اختلالات چربي هاي خون، پرفشاري خون، ديابت تيپ ۲ و اختلال تحمل گلوکز هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان سندرم متابوليک در وابستگان درجه اول بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک انجام شد.
روش کار: اين پژوهش مورد-شاهدي روي ۳۴ نفر از خواهران و برادران افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک مراجعه کننده به درمانگاه هاي زنان وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال ۱۳۸۶ و ۳۴ نفر به عنوان گروه کنترل انجام شد. نمونه گيري آسان و به روش مبتني بر هدف بود. پس از اندازه گيري فشارخون و قد و وزن، نمونه خون براي بررسي سطح سرمي انسولين، قند خون ناشتا و دوساعته، تستوسترون و ليپوپروتئين ها گرفته شد. سندرم متابوليک طبق شاخص هاي IDF ATPIII و مقاومت به انسولين طبق نمايه-هاي QUICKI و HOMA اندازه گيري شد. داده ها با آزمون هاي t مستقل، مجذور کاي و آزمون کاپا به کمک نرم افزار SPSS (نسخه ۱۱٫۵) تحليل شد.
يافته ها: ميانگين قند خون ناشتا، تستوسترون خون، LDL خون و تري گليسريد در خواهران و برادران گروه کنترل کمتر از گروه آزمايش بود و اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.05). سندرم متابوليک، مقاومت به انسولين و انسولين ناشتا تفاوت آماري معني داري در دو گروه نداشت(P<0.05) .
نتيجه گيري: وابستگان درجه يک زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک به خصوص خواهران و برادران آنها در معرض خطر ابتلا به افزايش قند خون و اختلال سطح چربي هاي خون هستند.