مقاله بررسي سهم عوامل انگيزشي بر استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي در فرآيند يادگيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي سهم عوامل انگيزشي بر استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي در فرآيند يادگيري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودكارآمدي
مقاله اهداف تسلط
مقاله ادارك سودمندي تكاليف
مقاله راهبردهاي شناختي
مقاله راهبردهاي فراشناختي
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديره عزت
جناب آقای / سرکار خانم: بني جمالي شكوه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي سهم عوامل انگيزشي خودكارآمدي، اهداف تسلط و ادراك سودمندي تكاليف در ميزان استفاده از راهبرد هاي شناختي و فراشناختي در فرايند يادگيري بود. به اين منظور ۳۶۲ دانش آموز دبيرستاني از دبيرستانهاي نظري شهر بوشهر به شيوه خوشه اي چند مرحله اي، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. در جريان پژوهش از مقياس راهبردهاي شناختي و فراشناختي پينتريچ و دگروت (۲۰۰۱) و مقياس گرين (۲۰۰۴) براي سنجش عوامل انگيزشي مورد مطالعه، استفاده شد.
نتايج به دست آمده از آزمون تحليل رگرسيون، نشان داد كه عامل خودكارآمدي، اهداف تسلط و ادراك سودمندي تكاليف، قدرت پيش بيني راهبردهاي شناختي و فراشناختي را دارند.
عامل خودكارآمدي قدرت پيش بيني اهداف تسلط و سودمندي تكاليف و متغير سودمندي تكاليف نيز قدرت پيش بيني اهداف تسلط را دارا بود. همچنين با توجه به نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داده شد كه خودكارآمدي هم به طور مستقيم و هم به صورت غير مستقيم از طريق تاثير بر اهداف تسلط و سودمندي تكاليف بر راهبردهاي شناختي و فراشناختي تاثير مي گذارد. همچنين از طريق تاثير بر راهبردهاي شناختي و فراشناختي مي تواند پيشرفت تحصيلي را پيش بيني كند. به اين ترتيب، نتيجه گرفته شد كه خودكار آمدي اثرگذارترين عامل انگيزشي بوده و راهبردهاي شناختي و فراشناختي به عنوان عامل ميانجي گر، واسطه بين عوامل انگيزشي و پيشرفت تحصيلي است.