مقاله بررسي سواد عمومي کامپيوتري کارکنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي از صفحه ۳۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي سواد عمومي کامپيوتري کارکنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان مازندران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد عمومي کامپيوتري
مقاله فن آوري اطلاعات
مقاله كاركنان
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي وضعيت سواد عمومي کامپيوتري کارکنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان مازندران با زير گروه هاي مباني كامپيوتر، اينترنت، پاورپوينت، Excel، Access و Word انجام شد. تحقيق از نظر هدف كاربردي و از لحاظ روش توصيفي و از نوع زمينه يابي مي باشد. جامعه آماري متشکل از کليه کارکنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان مازندران است که شامل۱۵۳۰ نفر مي باشند. تعيين حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان انجام گرفته و بر اين اساس تعداد ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روايي محتوايي پرسشنامه از نظر متخصصان مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ ۰٫۷۸محاسبه شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون تي تک گروهي و رگرسيون چندمتغيري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بيانگر اين بود كه به طور كلي ميزان سواد عمومي کامپيوتري كاركنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان مازندران پايين تر از حد متوسط مي باشد. تحليل رگرسيون متغيرها نيز نشان داده است كه تمامي زير گروه هاي سواد عمومي کامپيوتري پيش بيني کننده هاي معني داري براي سواد کامپيوتري بودند.