مقاله بررسي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از عفونت هاي پوستي و تعيين الگوي مقاومت دارويي آن ها از بيماران بستري شده در بيمارستان الزهراي (س) اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۵۰۳ تا ۵۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از عفونت هاي پوستي و تعيين الگوي مقاومت دارويي آن ها از بيماران بستري شده در بيمارستان الزهراي (س) اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت بيمارستاني
مقاله عفونت پوستي
مقاله سودوموناس آئروجينوزا
مقاله مقاومت دارويي
مقاله آنتي بيوتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيان پور فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: هوايي سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت هاي بيمارستاني از معضلات و مشکلات مهم پزشکي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي باشد که موجب اشاعه بيماري هاي عفوني در جامعه مي گردد. سودوموناس آئروجينوزا به عنوان يکي از عوامل مهم عفونت هاي بيمارستاني، به خصوص در زخم هاي تميز بيماران، عمل شده مي باشد. افزايش روزافزون مقاومت آنتي بيوتيکي سودوموناس آئروجينوزا مشکلات زيادي را براي بيماران ايجاد نموده، در مواردي موجب سپتي سمي و مرگ و مير بيماران مي شود. با توجه به گزارش هاي مربوط به افزايش مقاومت هاي آنتي بيوتيکي، اين مطالعه به منظور جداسازي، شناسايي و تعيين الگوي مقاومت دارويي سودوموناس هاي بومي که در ايجاد عفونت هاي پوستي بيماران بستري شده در بيمارستان الزهراي (س) اصفهان نقش داشته اند، صورت پذيرفت.
روش ها: در اين مطالعه از ۷۷۰ بيمار نمونه گيري به عمل آمد و پس از انجام کشت و انجام تست هاي تشخيصي، از سودوموناس آئروجينوزا شناسايي شده، الگوي مقاومت دارويي نسبت به آنتي بيوتيک هاي سيپروفلوکساسين، تازوسين، سفتازيديم، سفترياکسون، آميکاسين و ايمي پنم به روش Disk diffusion و با روش استاندارد Kirby-bauer انجام گرديد.
يافته ها: از ۷۷۰ بيمار مورد بررسي ۵۶ بيمار (۷٫۳ درصد) مبتلا به عفونت هاي پوستي ناشي از سودموناس آئروجينوزا بودند. الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از بيماران نشان داد که ۸۲٫۱۴ درصد سودوموناس آئروجينوزا به سفترياکسون مقاوم بودند و مقاومت باکتري نسبت به ساير آنتي بيوتيک ها به ترتيب آميکاسين ۵۷٫۱۴ درصد، سفتازيديم ۵۳٫۵۷ درصد، سيپروفلوکساسين ۴۲٫۸۵ درصد، تازوسين ۳۹٫۲۸ درصد و ايمي پنم ۱۴٫۲۸ درصد مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج، ضرورت انجام کشت و آنتي بيوگرام قبل از اقدام به درمان ضد ميکروبي عفونت هاي پوستي را مطرح مي نمايد. الگوي مقاومت به آنتي بيوتيک ها مي تواند تعيين کننده انتخاب داروي مناسب در برخورد اوليه باشد؛ پاسخ آنتي بيوگرام نيز مي تواند براي درمان بيمار مورد نظر قرار گيرد.