مقاله بررسي سونوگرافي و سرولوژي بيماري هيداتيد در نواحي روستايي شهداد و چترود استان كرمان ۸۶-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي سونوگرافي و سرولوژي بيماري هيداتيد در نواحي روستايي شهداد و چترود استان كرمان ۸۶-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكينوكوكوزيس
مقاله اولتراسوند
مقاله شيوع سرمي
مقاله اپيدميولوژي
مقاله كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معززي نكويي اصل سيده سميه
جناب آقای / سرکار خانم: فصيحي هرندي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: صبا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاميابي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده فردوس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هيداتيدوزيس كيستي كه توسط مرحله لاروي اكينوكوكوس گرانولوزوس ايجاد مي شود، داراي انتشار جهاني بوده و در نواحي روستايي شايع تر است. اين بيماري در ايران آندميك بوده و موارد انساني آن همواره از مراكز درماني در مناطق مختلف ايران گزارش مي شود. هدف از اين بررسي تعيين ميزان آلودگي بيماري هيداتيد در بين جوامع روستايي شهداد و چترود استان كرمان مي باشد.
روش: در اين مطالعه ۴۵۱ نفر (۸۷ مرد و ۳۶۴ زن) به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي طي سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۸۵ مورد بررسي قرارگرفتند. پس از جمع آوري اطلاعات دموگرافيك و تكميل پرسش نامه هر فرد ابتدا تحت سونوگرافي كامل شكم قرار گرفته, سپس ۵ سي سي خون از فرد گرفته شده و نمونه ها به روش الايزا مورد آزمايش سرولوژي قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از آزمون مربع كاي و رگرسيون لجستيك براي بررسي عوامل خطر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: با انجام سونوگرافي دو مورد (۴/۰%) اكينوكوكوزيس كيستي كبدي شناسايي شد و ۳۷ مورد (۸/۸%) نيز به تست الايزا پاسخ مثبت دادند و زنان (۷/۹%) نسبت به مردان (۹/۴%) بيشتر آلوده بودند. شيوع بيماري با سن اختلاف معني داري نشان داد (۰۱۲/۰ (P=درصد آلودگي در شهداد ۵/۸% و در چترود ۹% به دست آمد و هيچ گونه اختلاف معني داري بين دو منطقه مشاهده نشد. آناليز رگرسيون لجستيك نشان داد نسبت شانس آلودگي زنان ۶/۴ برابر مردان مي باشد و شستشوي سبزيجات با مواد دترجنت يا نمك ۷۱% شانس آلودگي را كاهش مي دهد. داشتن سگ شانس آلودگي را به طور معني داري افزايش نمي دهد. از نظر شغل بيشترين درصد آلودگي در زنان خانه دار (۶/۹%) و كشاورزان (۱/۹%) مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: در مجموع اين مطالعه نشان داد ميزان شيوع سرمي  بيماري هيداتيد در نواحي روستايي شهداد و چترود نسبتا بالا مي باشد.