مقاله بررسي سير خشكسالي اقليمي و اثرات آن بر كشت گندم در استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۲۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي سير خشكسالي اقليمي و اثرات آن بر كشت گندم در استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشكسالي
مقاله خشكسالي اقليمي
مقاله كشاورزي
مقاله شاخص Z
مقاله استان بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جوي زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشكسالي از حوادث استثنايي و تاسف باري است كه همواره جوامع انسان، گياهي و بطور كلي اكولوژي محيط را دستخوش تغييرات شگرف قرار مي دهد. اثرات تخريبي ناشي از وقوع خشكسالي به كندي پديدار مي شود و سبب افت و از بين رفتن محصولات كشاورزي، غذا، نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي و حتي بحرانهاي محيطي مي گردد. هدف از انجام اين پژوهش، كمي كردن خشكسالي و نرمال در استان بوشهر مي باشد زيرا با Z دستيابي به سياستي اصولي و منطقي با استفاده از نمايه بررسي دقيق اثرات خشكسالي بر محصولات كشاورزي و راه هاي مقابله با آن مي توان، فشارهاي Z اقتصادي و اجتماعي و آسيبهاي زيست محيطي را كاهش داد. در اين پژوهش با استفاده از شاخص – نرمال، داده هاي بارش سالانه، فصلي و ماهانه ايستگاه هاي سطح استان بوشهر طي دوره آماري ۱۹۷۳-۲۰۰۲ تجزيه و تحليل و ويژگي عمومي رخداد خشكسالي ها، از قبيل فراواني، شدت و دوره تداوم آن مشخص شده است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه در طي دوره آماري مورد مطالعه، در مناطق مختلف استان امكان وقوع خشكسالي هاي ساليانه، فصلي و ماهانه بسيار زياد بوده است. از نظر شدت خشكسالي ساليانه، خشكسالي هاي متوسط (در ايستگاه بوشهر و برازجان) و شديد (در ايستگاه كاكي و كنگان) و از لحاظ دوره هاي تداوم، دور ه هاي يك ساله بيشترين فراواني را داشته اند. به نظر مي رسد كه از ميان فصول، شدت خشكسالي هاي فصل زمستان و از ميان ماه ها شدت خشكسالي هاي ماه ژانويه (دي) بيشتر از ماههاي ديگر سال بوده است. براي مطالعه دقيق تر خشكسالي و اثرات آن بر محصول زراعي گندم سال ۷۷-۷۸ و ۷۸-۷۹ به دليل دسترسي به آمار سطح زيركشت اين محصول و عملكرد آن در واحد سطح و همچنين به دليل گستردگي خشكسالي در سطح منطقه، اين دو سال به عنوان سال شاخص خشكسالي برگزيده شده است.